Campus life

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 19 października)

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie nr 30 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania na obszarze czerwonym administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Na podstawie § 10 zarządzenia Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 309 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1


W okresie, w którym obszar obejmujący siedzibę Uniwersytetu jest obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 ze zm.) pracownicy administracji świadczą pracę w systemie rotacyjnym, tj. w systemie naprzemiennej pracy na terenie Uniwersytetu – jeden dzień i pracy zdalnej – jeden dzień. Miesięczne harmonogramy pracy komórek administracji uwzględniające stały podział pracowników na dwa zespoły, który wyklucza możliwość kontaktu między nimi, zatwierdza kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum na wniosek ich kierowników.

§ 2

W okresie, o którym mowa w § 1, bibliotekarze świadczą pracę w systemie rotacyjnym, tj. w systemie naprzemiennej pracy na terenie Uniwersytetu – jeden dzień i pracy zdalnej – jeden dzień. Miesięczne harmonogramy pracy jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej uwzględniające stały podział pracowników na dwa zespoły, który wyklucza możliwość kontaktu między nimi, zatwierdza dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, na wniosek ich kierowników.

§ 3

W okresie, o którym mowa w § 1, pracownicy obsługi świadczą pracę na terenie Uniwersytetu w systemie zmianowym. Miesięczne harmonogramy pracy komórek administracji, w których zatrudnieni są pracownicy obsługi, uwzględniające stały podział pracowników na zespoły, który wyklucza możliwość kontaktu między nimi, zatwierdza kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum, na wniosek ich kierowników.

§ 4

W okresie, o którym mowa w § 1, pracownicy inżynieryjno-techniczni świadczą pracę w systemie rotacyjnym, tj. w systemie naprzemiennej pracy na terenie Uniwersytetu – jeden dzień i pracy zdalnej – jeden dzień, chyba że dziekan albo dyrektor innej uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, w której pracownicy inżynieryjno-techniczni są zatrudnieni, ustali inny system świadczenia pracy wynikający z zapewnienia właściwego jej funkcjonowania. Miesięczne harmonogramy pracy pracowników inżynieryjno-technicznych ustala dziekan albo dyrektor innej uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.

§ 5

1.    W uzasadnionych przypadkach kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum może zmienić system pracy, o którym mowa w § 1 i § 3, dla komórki administracji lub pracownika.
2.    W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej może zmienić system pracy, o którym mowa w § 2, dla jednostki organizacyjnej lub pracownika.


§ 6

Zatwierdzone miesięczne harmonogramy pracy, o których mowa w § 1 – 4, są przekazywane do właściwego działu spraw pracowniczych w celu ich włączenia do dokumentacji pracowniczej.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu zastosowanie mają przepisy zarządzenia Nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 310).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.


               KANCLERZ
        dr Tomasz Jędrzejewski

 

Treść zarządzenia

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Zarządzenie Rektora UMK z 19 października

Komunikat JM Rektora UMK


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>