Natural sciences

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Dr hab. Joanna Kujawa, prof UMK i dr n. med. Julia Umińska

Dwie badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostały wyróżnione nagrodami Prezesa Rady Ministrów za swoje dysertacje doktorskie i habilitacyjne.

W kategorii wyróżnionych rozpraw doktorskich nagrodę otrzymała dr Julia Maria Umińska z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK za badania nad wykorzystaniem łagodnej hipotermii terapeutycznej w leczeniu pacjentów po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału serca leczonych angioplastyką wieńcową i terapią przeciwpłytkową.

W kategorii wysoko ocenionych osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Agnieszka Kujawa, prof. UMK z Wydziału Chemii za opracowanie zaawansowanej technologii materiałowej wytwarzania membran do przemysłowego oczyszczania i odsalania wód.

W gronie laureatów znalazło się 42 naukowców, którzy otrzymali nagrody za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową i wdrożeniową.

Więcej informacji

Dr hab. Joanna Kujawa prof. UMK - pracuje na Wydziale Chemii UMK, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. W 2015 obroniła z wyróżnieniem doktorat pt. "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2", który był zrealizowany pod opieką dr. hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK. Doktorat był realizowany we współpracy z Europejskim Instytutem Membranowym (IEMM) w Montpellier (Francja). W 2016 roku odbyła staż podoktorski w Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Obecnie uczestniczy w badaniach realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Europejskim Instytutem Membranowym w Montpellier, Francja; Masdar Institute of Science and Technology w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Uniwersytetem w Oulu, Finlandia oraz Niemiecko-Jordańskim Uniwersytetem w Ammanie, Jordania. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN, NCBiR, NAWA. Stypendystka programu START FNP (2017) oraz MNiSW stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2017). Jest członkiem Emerging Fields "Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach". Realizowana tematyka badawcza skupia się na chemii materiałowej oraz membranowych procesach rozdzielczych, wytwarzaniu i modyfikacji zaawansowanych materiałów separacyjnych. Więcej informacji

Dr n.med. Julia Maria Umińska - adiunkt w Katedrze Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu CM, lekarz rezydent w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W 2016 r. ukończyła kierunek lekarski w Collegium Medicum UMK. Jest autorką 15 publikacji (łączny IF: 72.1; h-indeks: 7), uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych. Już podczas studiów była zaangażowana w badania naukowe prowadzone w Klinice Kardiologii w Bydgoszczy, które dotyczyły m.in. funkcji śródbłonka, hipotermii terapeutycznej i aktywności płytek krwi. W 2013 r. odbyła szkolenie w zakresie nowoczesnych metod badania aktywności płytek krwi w Sinai Hospital, John Hopkins University, Baltimore, USA. Była beneficjentką Diamentowego Grantu (2015 - 2019 r.), w ramach którego prowadziła badania nad aktywnością płytek krwi podczas hipotermii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca leczonych tikagrelorem. W 2019 roku odbyła również zagraniczny staż z zakresu chorób serca uwarunkowanych genetycznie (Centro per le Malattie Genetiche Cardiovascolari, Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, Włochy). W tym samym roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a jej praca doktorska pt. "Wpływ hipotermii terapeutycznej na skuteczność działania tikagreloru oraz wyniki kliniczne leczenia pacjentów po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia" została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.