Campus life

Troje nowych pełnomocników rektora

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Na zdjęciu od lewej: dr Magdalena Kalińska, dr Bartłomiej Chludziński, dr hab. Aleksandra Derra, prof UMK
fot. Nadesłane/Andrzej Romański/Rafał Kostrzewa

Rektor UMK prof. Andrzej Sokala powołał od 1 listopada troje pełnomocników: do spraw równego traktowania; do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz rzecznika akademickiego. Pełnomocnicy będą realizować powierzone im zadania w kadencji 2020 – 2024.

Pełnomocniczką do spraw równego traktowania została dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jej zadaniem jest realizacja zasady równego traktowania na Uniwersytecie, rozwijanie kultury poszanowania różnorodności i troska o inkluzowość we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji (badania naukowe, kształcenie, relacje wewnątrzinstytucjonalne, relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym), tak by UMK w pełni realizował swój potencjał naukowy oraz zobowiązania zapisane w Misji i Strategii UMK oraz wynikające z udziału w projektach IDUB oraz YUFE.

Pełnomocniczką do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów została dr Magdalena Kalińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Do jej zadań należą: troska o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa studentom i doktorantom poprzez rozpoznawanie wszelakiego rodzaju zagrożeń, reagowanie na nie oraz organizowanie pomocy merytorycznej osobom, których bezpieczeństwo zostało naruszone.

Rzecznikiem akademickim został natomiast dr Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji. Jego zadaniem jest polubowne rozwią­zywanie sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami UMK, w szczególności poprzez mediację. W biurze rzecznika można uzyskać również informacje na temat regulacji obowiązujących w uniwersytecie. W swojej działalności rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.

Zakres zadań pełnomocników Rektora szczegółowo reguluje Zarządzenie nr 234 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 października 2020 roku.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Ważne funkcje Rektora w KRASP

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK


Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego

Poznaj YUFE, dołącz do YUFE Academy 2020!


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.