Graphic with logo YUFE and lightbulb with blue and yellow heart in the middle Campus life

YUFE support for Ukraine

— Editors
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

On behalf of the Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Alliance, our Strategy Board expresses our complete condemnation of the Russian Government invasion and offers our solidarity with all Ukrainians.

In recent years, Ukraine has embraced European values and is taking steps towards ever closer co-operation and integration with the European institutions. It is these choices, freely made, that have led to indefensible invasion of Ukraine by the Russian Government.

Seeking to restore the Soviet sphere of influence on our continent, the Russian Government is afraid of any democratic state whose citizens want to live freely, according to their own convictions. Today, the people of Ukraine are defending not only the sovereignty of their country, but also the values of every European citizen, and academic values of truth, fairness, respect and responsibility. It is cruel and unfair that those who are only aspiring to be a part of the European family are dying for this cause as a result of Russian Government aggression.

The invasion of Ukraine is also leading to the destruction of the cultural and scientific achievements of this country and students and scholars, instead of expanding their knowledge of the world, are taking up arms to defend themselves. Kharkiv, a city with more than 20 universities – like many towns and cities in Ukraine – has become a devastating casualty of this appalling situation.

We stand in solidarity with everyone who unequivocally condemns the war in Ukraine, including those from the Russian and Belarusian academic and scientific communities.

We call on international organizations and governments to continue to act decisively to stop the invasion and on academic institutions and all members of our communities to do everything possible to stop this humanitarian tragedy.

Members of YUFE are each taking decisive steps to respond to any member of our community affected by events in the region, we want to fight together for our common European future.

YUFE Strategy Board

Reliable and up-to-date information concerning Poland-wide collections can be found at  https://pomagamukrainie.gov.pl/ which is responsible for national coordination of humanitarian aid. Willingness to provide financial, psychological, legal or other support to Ukrainians in need can be declared via the website. The website is also addressed at persons looking for aid, both those in still in Ukraine and those who have already reached Poland.


Підтримка YUFE для України

Від імені консорціуму Young Universities for the Future of Europe (Молоді університети за майбутнє Європи) наша Стратегічна рада висловлює абсолютне засудження за вторгнення російського уряду та заявляє про свою солідарність з усіма громадянами України.

За останні роки Україна прийняла європейську систему цінностей і зробила кроки до подальшої співпраці та інтеграції з європейськими інституціями. Саме цей суверенний вибір призвів до російського вторгнення в Україну, якому немає виправданння.

Прагнучи відновити радянську сферу впливу на нашому континенті, російська влада боїться будь-якої демократичної країни, громадяни якої хотіли б бути вільними і жити за своїми переконаннями. Сьогодні український народ захищає не лише власний суверенітет, а й ідеали кожного європейського громадянина та академічні цінності, такі як: правда, справедливість, повага та відповідальність. Жорстоко і несправедливо, що ті, хто просто прагне бути частиною європейської родини, гинуть за цю справу у результаті агресії російського уряду.

Вторгнення в Україну також знищує наукові досягнення та культурні надбання цієї країни, а студенти та науковці замість того, щоб розширювати свої знання про світ, беруться за зброю у захисті своєї батьківщини. Харків, місто з понад 20-ма університетами, – як і багато інших міст України – став страшною жертвою цих шокуючих подій.

Ми солідарні з усіма, хто однозначно засуджує війну в Україні, включно із представниками російського та білоруського академічного середовища та наукових кіл.

Ми закликаємо міжнародні організації та уряди продовжувати рішучі дії для стримування вторгнення, а також закликаємо наукові установи та усіх їхніх членів вжити усіх можливих дій та заходів для стримування гуманітарної трагедії.

Члени YUFE здійснюють індивідуальні кроки, щоб допомогти кожному члену нашої спільноти, який постраждав від цієї ситуації, ми хочемо разом боротися за наше спільне європейське майбутнє.

Стратегічна рада YUFE

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


От имени консорциума «Молодые университеты для будущего Европы» (YUFE) наш Стратегический совет выражает абсолютное осуждение вторжения, проведённого российский правительством, и заявляет о своей солидарности со всеми гражданами Украины.

В последние годы Украина приняла европейскую систему ценностей и сделала шаги к дальнейшему сотрудничеству и интеграции с европейскими институтами. Именно эти суверенные выборы привели к неоправданному вторжению в Украину, организованному российским правительством.

Стремясь восстановить советскую сферу влияния на нашем континенте, правительство России боится любой демократической страны, граждане которой хотели бы быть свободными и жить по своим убеждениям. Сегодня украинский народ защищает не только собственный суверенитет, но и ценности каждого европейского гражданина, а также академические ценности, такие как правда, справедливость, уважение и ответственность. Жестоко и несправедливо, что те, кто просто стремится стать частью европейской семьи, гибнут за это дело в результате агрессии российского правительства.

Вторжение в Украину также уничтожает научные и культурные достижения этой страны, а студенты и академики вместо того, чтобы расширять свои знания о мире, берутся за оружие, чтобы защитить себя. Харьков, город в котором находится более чем 20 университетов, как и многие другие города Украины, стал страшной жертвой этих шокирующих обстоятельств.

Мы солидарны со всеми, кто однозначно осуждает войну в Украине, в том числе с представителями российских и белорусских академических и научных кругов.

Мы призываем международные организации и правительства продолжать решительные действия по сдерживанию вторжения, а академические институты и всех их членов - принять все возможные меры для сдерживания гуманитарной катастрофы.

Члены YUFE предпринимают индивидуальные меры, чтобы помочь каждому члену нашего сообщества, пострадавшему от этой ситуации, мы хотим вместе бороться за наше общее европейское будущее.

Стратегический совет YUFE

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Rules od sharing information
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.