Życie kampusu

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Czterech kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

W gronie nowo nominowanych profesorów z UMK znaleźli się: prof. dr hab. Krzysztof Kopiński z Wydziału Nauk Historycznych, prof. dr hab. Dariusz Grzanka i prof. dr hab. Maciej Śniegocki z Wydziału Lekarskiego oraz prof. dr hab. Roman Rudnicki z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Prof. dr hab. Krzysztof Kopiński - urodził się w 1974 r. w Chełmży, gdzie cały czas mieszka. W 1993 r. ukończył tutejsze LO im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1998 r. obronił pracę magisterską na kierunku historia (specjalność ogólnohistoryczna) na Wydziale Nauk Historycznych UMK, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Czacharowskiego. W latach 1998-2007 pracował w Archiwum Państwowym w Toruniu, gdzie od 2000 r. prowadził powstałą wówczas Pracownię Informacji i Ewidencji Archiwalnej. Od 1999 r. uczestniczył w pracach zespołu naukowego Informatyka i Archiwa, który funkcjonował przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W 2007 r. został przewodniczącym w/w zespołu oraz członkiem innego zespołu NDAP: do spraw budowy systemu zintegrowanego dla archiwów państwowych. W 2000 r. ukończył Podyplomowe Studium Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK, a w 2001 r. - Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów organizowane na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2004 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Czai. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Był kierownikiem i głównym wykonawcą projektów krajowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dotyczących edycji średniowiecznych i wczesnonowożytnych źródeł historycznych (Toruń, Gdańsk, Prusy Królewskie), w tym także ich elektronicznego udostępnienia. Od 2005 r. wielokrotnie wyjeżdżał na stypendia badawcze do Niemiec (Max-Planck-Institut für Geschichte w Getyndze oraz stypendia Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Bawarskiej Kancelarii Państwowej realizowane na Uniwersytecie w Würzburgu). Od 2007 r. jest pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, gdzie od 2015 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Prof. Krzysztof Kopiński od 2013 r. współorganizuje konferencje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł (we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu). Ponadto prowadzi również aktywną działalność organizacyjną: od 2008 r. jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, gdzie jest przewodniczącym Komisji Historycznej i przewodniczącym jury konkursu na najlepsze prace o tematyce toruńskiej. Od 2018 r. jest także sekretarzem generalnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu, które reprezentuje też w Radzie Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W 2016 r. JM Rektor UMK powołał go w skład Rady Archiwum UMK, a od 2020 r. jest też członkiem Beiratu Polskiej Misji Historycznej przy Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Grzanka - ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w 2016 roku na podstawie osiągnięcia pt. "Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek". Jest autorem 231 prac naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF 223 oraz 3879 punktów MNiSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Poza tym doświadczenie zdobyte podczas realizacji powyższych nurtów badawczych umożliwiło zaangażowanie się w szereg projektów interdyscyplinarnych we współpracy z jednostkami klinicznymi oraz podstawowymi. Był kierownikiem i wykonawcą grantów MNiSW oraz NCN. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie wielokrotnie nagradzanego patentu na "Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych", którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Za prowadzoną działalność́ naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczącym zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania, drogę zawodową związał z Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Śniegocki - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1984, a w 1990 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie neurochirurgii. Rozprawę doktorską pt.: "Badania morfologiczne nerwu obwodowego królika po urazie z naciągania w okresie późnym" obronił w 1992 roku. Pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która niebawem przekształciła się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podjął w 1994 roku. W roku 2002 w oparciu o ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz na podstawie pracy: "Generacja tlenku azotu w okresie okołooperacyjnym w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych", uzyskał stopień doktora habilitowanego medycyny w zakresie neurochirurgii. Od roku 2011 pełni funkcję kierownika Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala im. A Jurasza. W 1993 został członkiem założycielem Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Współorganizował Sympozja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów również wspólnie z Komisją Urazów Układu Nerwowego Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnie współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów "Choroby naczyniowe mózgu", który odbywał się w Bydgoszczy. W roku 2007 został członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Odbył staże we Frankfurcie nad Menem, Insbrucku, Lund, Nantes, Genk. Działalność naukowo-badawcza obejmuje kilka dziedzin: urazy czaszkowo-mózgowe i ich powikłania, choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy nerwów obwodowych, choroby naczyniowe mózgu, generacja rodników ponadtlenkowych w różnych schorzeniach układu nerwowego, badania nad układem krzepnięcia u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotokach i z guzami mózgu, leczenie guzów OUN. Dorobek obejmuje łącznie 279 prac. Prof. Maciej Śniegocki jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, 93 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych, 9 postępowaniach doktorskich. Pełni funkcję Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Prof. dr hab. Roman Rudnicki - jest absolwentem geografii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Geografii UMK, obecnie jest kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W trakcie kariery zawodowej pracował również na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Według bieżącego wykazu Biblioteki Uniwersyteckiej UMK jest autorem i współautorem 238 publikacji, głównie z zakresu geografii wsi i rolnictwa oraz absorpcji funduszy UE, a zwłaszcza pozycji książkowych stanowiących podstawę awansu na stopnie doktora ("Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły", 1997) i doktora habilitowanego ("Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej; uwarunkowania – dynamika – kierunki", 2001) oraz tytułu profesora ("The spatial structure of Polish agriculture. – conditioned by Common Agricultural Policy instruments", 2016). Prof. Roman Rudnicki aktywnie angażuje się w działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współpracuje również z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.