Trzy flagi UMK na tle flagi Ukrainy Życie kampusu

Pomoc dla Ukrainy

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Szanowni Państwo,

informujemy o działaniach, które władze Uniwersytetu podjęły w związku z wojną w Ukrainie.

Podjęliśmy następujące decyzje dotyczące pomocy materialnej dla naszych ukraińskich studentek, studentów, doktorantek i doktorantów:

  1. zwolnienie z opłaty za studia w semestrze letnim
  2. zwolnienie z opłaty za akademik
  3. zapomogi w związku z sytuacją losową.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

Za koordynowanie pomocy materialnej odpowiadają Działy Rekrutacji i Spraw Studenckich, kontakt w części toruńskiej: dzstud@umk.pl, tel.  +48 56 611 22 30 i +48 56 611 20 73, w części bydgoskiej: dydaktyka@cm.umk.pl, tel. +48 52 585 33 88.

Uczelnia będzie pomagać w poszukiwaniu zakwaterowania naszych ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników.

Dążymy do uruchomienia środków na projekty badawcze dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów oraz wypracowania specjalnej ścieżki przyjmowania na studia uchodźców z Ukrainy. Planujemy także utworzenie stacjonarnego punktu kontaktowego dla osób z Ukrainy zgłaszających się na nasz Uniwersytet.   

Bezpłatnej pomocy psychiatrycznej dla ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników UMK udziela Centrum Zdrowia Araszkiewicz "Łaźnia Miejska"; tel. +48 500 305 485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Pomoc jest udzielana w trybie pilnym (poza przyjętymi terminami świadczeń). Bezpłatnej pomocy psychologicznej, także w trybie pilnym, udzielają terapeuci z Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju: dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, tel. +48 502 695 564, mgr Barbara Lorek, tel. +48 662 030 772, e-mail: osrodek_wsparcia@umk.pl.      

Uruchamiamy adres mailowy ukraina@umk.pl, na który można kierować zgłoszenia o sytuacjach wymagających wsparcia lub interwencji, pytania dotyczące pomocy, a także propozycje działań (w językach ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim).

Na stronie UMK będą umieszczane aktualne informacje dotyczące możliwości uzyskania i udzielenia pomocy oraz kolejnych działań Uniwersytetu (informacje będą dostępne w językach ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim).

Sprawy związane z obecną sytuacją w Ukrainie monitoruje i koordynuje zespół kryzysowy, którym kieruje prorektor prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Informujemy ponadto, że wszystkie osoby z Ukrainy szukające pomocy mogą także kontaktować się z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim poprzez polsko- i ukraińskojęzyczną infolinię pod numerami + 48 52 3497804 i + 48 52 3497461.

 

Wierzymy, że trwająca w Ukrainie tragedia wkrótce się zakończy.

Jesteśmy z Wami!

Władze rektorskie i kanclerskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


Пані та панове,

повідомляємо про дії керівництва університету у зв'язку з війною в Україні.

Ми прийняли наступні рішення щодо фінансової підтримки наших українських студенток, студентів, аспіранток та аспірантів:

  1. звільнення від оплати за навчання в літньому семестрі
  2. звільнення від плати за гуртожиток
  3. фінансова допомога у непередбачуваних ситуаціях.

Детальну інформацію та шаблони заявок можна знайти на сайті: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

За координацію матеріальної допомоги відповідають відділи набору та роботи зі студентами, у Торуні: dzstud@umk.pl, тел. +48 56 611 22 30 та +48 56 611 20 73, у Бидгощі: dydaktyka@cm.umk.pl, тел. +48 52 585 33 88.

Університет буде допомагати у пошуках житла нашим українським студентам, аспірантам та працівникам.

Ми плануємо призначити кошти на наукові проекти для українських науковців, аспірантів та студентів, створити особливий шлях для прийому на навчання біженців з України.  Також ми плануємо створити стаціонарний контактний пункт для людей з України, які звертаються до нашого університету. 

Безкоштовну психіатричну допомогу українським студентам, докторантам та співробітникам Університету Миколи Коперника надаватиме Центр здоров'я Araszkiewicz "Łaźnia Miejska" тел. +48 500 305 485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Допомога надаватиметься терміново (поза чергою узгоджених термінів).  Безкоштовну психологічну допомогу, також терміново, надаватимуть терапевти Університетського центру підтримки та розвитку: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, тел. +48 502 695 564, Barbara Lorek, тел. +48 662 030 772, osrodek_wsparcia@umk.pl.      

Активуємо електронну адресу ukraina@umk.pl, на яку ви можете надсилати повідомлення про ситуації, в яких потрібна підтримка чи інтервенція, запитання щодо допомоги, а також пропозиції щодо нашої діяльності. (українською, польською, англійською та російською мовами).

На сайті Університету Миколи Коперника будуть публікуватися актуальні інформації щодо можливості отримання та надання допомоги та подальших дій Університету (інформації будуть доступні українською, польською, англійською та російською мовами).

Справи, пов'язані із нинішньою ситуацією в Україні, контролює та координує кризова група, якою керує проректор prof. dr hab. Wojciech Wysota.

Також повідомляємо, що всі особи з України, які звертаються за допомогою, можуть також зв'язатися із Ратушею Куявсько-Поморського Воєводства польсько- та україномовною гарячею лінією за номерами + 48 52 3497804 та + 48 52 3497461.

 

Ми віримо, що трагедія в Україні скоро закінчиться.

Ми із вами!

Ректор і канцелярія Університету Миколи Коперника в Торуні

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Уважаемые господа,

Сообщаем о мерах, принятых руководством Университета в связи с войной в Украине.

Мы приняли следующие решения, касающиеся материальной помощи для наших украинских студенток, студентов, аспиранток и аспирантов:

  1. освобождение от оплаты за обучение в летнем семестре
  2. освобождение от оплаты за общежитие
  3. пособия в связи с непредвиденными ситуациями.

Подробная информация и образцы заявок размещены на сайте: https://www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ukraina/

За координацию материальной помощи отвечают Отделы по набору и студенческим вопросам, контакты в Торуни: dzstud@umk.pl, тел. +48 56 611 22 30 i +48 56 611 20 73, в Быдгоще: dydaktyka@cm.umk.pl, тел. +48 52 585 33 88.

Университет будет помогать в поисках проживания для наших украинский студентов, аспирантов и сотрудников.

Мы планируем назначить средства на исследовательские проекты для украинских учёных, аспирантов и студентов, а также выработать специальную процедуру приёма на обучение беженцев из Украины. Также собираемся открыть стационарный контактный пункт для лиц из Украины, прибывающих в наш Университет.

Бесплатную психиатрическую помощь для украинских студентов, аспирантов и сотрудников Университета Николая Коперника оказывает Центр здоровья Арашкевич «Łaźnia Miejska» тел. +48 500305485, centrum@araszkiewicz.com.pl. Помощь предоставляется в срочном порядке (вне определённых сроков). Бесплатную психологическую помощь, также в срочном порядке, оказывают терапевты Университетского центра поддержки и развития: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, тел. +48 502 695 564, Barbara Lorek, тел. +48 662 030 772, osrodek_wsparcia@umk.pl

Открываем адрес электронной почты ukraina@umk.pl, по которому можно обращаться в ситуациях, требующих поддержки или вмешательства, направлять вопросы, касающиеся помощи, а также предложения действий (на украинском, польском, английском и русском языках).

На сайте Университета Николая Коперника будет размещаться актуальная информация по поводу получения и оказания помощи, а также очередных действий Университета (информация будет доступна на украинском, польском, английском и русском языках).

За вопросами, связанными с актуальной ситуацией в Украине, наблюдает и координирует их кризисный коллектив, возглавляемый проректором, профессором Войцехом Высотой.

Кроме того сообщаем, что все лица из Украины, нуждающиеся в помощи, также могут обращаться в Куявско-Поморское воеводское управление через информационный центр на польском и украинском языках по номерам +48 523497804 и +48 523497461.

 

Мы верим, что трагедия в Украине скоро закончится.

Мы с Вами!

Руководство Университета Николая Коперника в Торуни

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

UMK solidarnie z Ukrainą

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.