Rektor elekt prof. Andrzej Tretyn i jego zespół rozpoczną kadencję 1 września 2024 r. Życie kampusu

Władze rektorskie nowej kadencji

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Tretyn wręczył powołania prorektorom UMK na kadencję 2024-2028.

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się 12 kwietnia z osobami, które zaprosił do współpracy w kierowaniu Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w nowej kadencji. Od 1 września 2024 r. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z rektorem prof. Andrzejem Tretynem, zarządzać będą:

Program nowych władz UMK można znaleźć na stronie https://tretynteam.pl/
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK, prorektorka ds. kontaktów międzynarodowych – od początku kariery związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie oraz uzyskała stopień doktora (2003) i doktora habilitowanego (2019). Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące układów iminowych, związków koordynacyjnych m.in. miedzi, cynku czy srebra, zjawiska luminescencji, diod OLED oraz układów sensorycznych. Odbyła staże naukowe m.in. w RPA (stypendium Uniwersytetu w Stellenbosch), we Włoszech (Uniwersytet w Pavii), na Łotwie (Uniwersytet w Rydze – stypendium the Latvian state scholarships to the State Education Development Agency) i w Danii (Uniwersytet w Aalborgu). We współpracy z naukowcami z Włoch, Słowacji, Łotwy, Litwy, Francji i Ukrainy realizuje grant HORIZON Europa SENSACORN4 dotyczący nowatorskich optycznych czujników nanokompozytowych do analizy mikro- i makroelementów w roślinach kukurydzy, którego jest kierowniczką. Prof. Magdalena Barwiołek jest członkinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także Rady Programowej kierunku chemia. Była jedną z koordynatorek procesu akredytacji europejskiej programu kształcenia kierunku chemia. Od lat działa w Zespole ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii. Pełni funkcję prodziekanki ds. Organizacji i Współpracy na WCh UMK, jest wiceprzewodniczącą oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także członkinią Rady Przedsiębiorców przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Była współorganizatorką IV Forum Chemii Nieorganicznej w Toruniu oraz 65. Zjazdu PTCh w Toruniu, od lat aktywnie uczestniczy w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Jest promotorką 35 prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. Obecnie pod jej opieką znajdują się dwie doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Academia Scientiarum Thoruniensis oraz Academia Copernicana. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą oraz uczestniczką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Prof. dr hab. Dariusz Grzanka, prorektor ds. Collegium Medicum – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2005, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w 2016 r. na podstawie osiągnięcia pt. "Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek". Jest autorem lub współautorem blisko 300 publikacji. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej, znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową, zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych oraz poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego. Był kierownikiem i wykonawcą grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie wielokrotnie nagradzanego patentu na "Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych", którego jest współautorem. Był recenzentem oceniającym projekty dla Czech Science Foundation i Czech Health Research Council oraz recenzentem w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest także recenzentem w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Za prowadzoną działalność naukową i organizacyjną uzyskał liczne nagrody, m.in. indywidualną i zespołowe w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczącym zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz członkiem zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Posiada specjalizację z patomorfologii. Prof. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii. Realizując swoje zainteresowania, drogę zawodową związał z Katedrą Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której jest kierownikiem od 2017 roku. Jest również kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Pełni ponadto funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Medyczne.

Dr hab. Adam Kola, prof. UMK, prorektor ds. nauki – w 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku filologia słowiańska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 5 lat później uzyskał stopień doktora, a w 2020 r. – doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. Od listopada 2019 r. kieruje Uniwersyteckim Centrum Doskonałości IMSErt – Interakcje: Umysł, Społeczeństwo, Środowisko. W latach 2016-2019 był prodziekanem Wydziału Filologicznego, a w latach 2019-2020 Wydziału Humanistycznego, wcześniej – zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK. Od 1 stycznia 2024 r. pełnię funkcję assistant secretary-general w afiliowanej przy UNESCO Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM), zaś w latach 2019-2022 zasiadał w zarządzie International Comparative Literature Association. W roku 2023 należał do grupy roboczej Komisji Europejskiej zajmującej się przygotowaniem wytycznych dotyczących Citizen Engagement for Knowledge Valorization. W roku 2023 ukończył studia podyplomowe "Accelerated Management Program" w Yale School of Management (Yale University), w 2020 – miesięczne  szkolenie "Complexity Interactive" (SFI-CI) w Santa Fe Institute (USA), w 2019 – szkolenia "Leaders in University Management" na University College London, zaś w 2011 uczestniczył w pierwszej sesji "Institute for World Literature" (Pekin, Chiny), zorganizowanej przez Harvard University i Peking University. Dzięki stypendium Bekkera NAWA w roku akademickim 2021/2022 przebywał w Institute for Advanced Study w Universiteit van Amsterdam. W latach 2016-2019 był visiting researcher w Institute on the Formation of Knowledge w University of Chicago. Wcześniej przebywał na stypendiach w: Harriman Institute na Columbia University w Nowym Jorku (2009), w Uniwersytecie Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach (2007), Uniwersytecie w Lublanie (2004) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2002-2003). Wykonywał także kwerendy w wielu europejskich i amerykańskich archiwach, takich jak: Harvard (2009, 2012), MIT (2009, 2012) czy Narodowa Biblioteka Medycyny w Bethesdzie (2018). Był kierownikiem i wykonawcą w grantach finansowanych przez NCN, KBN oraz w ramach NPRH, a także pięciokrotnym stypendystą FNP. Otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015), był także finalistą nagród naukowych "Polityki" (2014). Od wielu lat ocenia wnioski grantowe w programach krajowych i zagranicznych, a także w projektach europejskich. Jego badania koncentrują się wokół historii intelektualnej Europy Środkowej i Wschodniej, historii idei oraz literatury porównawczej XIX i XX wieku. Jednym z głównych tematów badawczych prof. Adama Koli jest mechanizm transferu wiedzy jako zjawiska społecznego, historycznego, geopolitycznego oraz kulturotwórczego. Jest autorem trzech monografii, redaktorem wielu tomów zbiorowych i numerów monograficznych czasopism. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku. Tłumaczył także teksty naukowe i historyczne z języka czeskiego i angielskiego.

Dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prorektorka ds. promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika związana od 1992 r., czyli od rozpoczęcia studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo. W 2004 r. obroniła doktorat na temat architektury i urbanistyki Torunia w czasach Cesarstwa Niemieckiego. Zabytkowa architektura Torunia często pojawia się w je artykułach, jest także przedmiotem licznych dokumentacji konserwatorskich, takich jak badania architektoniczne, inwentaryzacja elementów wyposażenia wnętrz oraz kart ewidencyjnych zabytków. Drugim nurtem badawczym, będącym w kręgu naukowych zainteresowań prof. Joanny Kucharzewskiej, jest współczesna architektura w dobie globalizacji oraz relacji międzykulturowych. Z tym wiązały się jej wyjazdy m.in. do USA, Niemiec i Włoch czy stypendia w Korei Południowej i Chinach. Zebrane wówczas materiały wykorzystała m.in. do napisania książki pt. "Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego" (2015), która była osiągnięciem pozwalającym na uzyskanie w 2016 r. stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. awansowała na stanowisko profesora uczelni. Od 2016 r. pełni funkcje kierownicze na uczelni: była zastępcą dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, a od 2020 r. jest dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych. W trakcie swojej kadencji nawiązała wiele kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym, podpisała liczne porozumienia o współpracy z instytucjami kultury i edukacji, galeriami i muzeami, ośrodkami badawczymi i fundacjami. Osiągnięcia prof. Joanny Kucharzewskiej na polu naukowym i dydaktycznym zostały docenione przez niezależne gremia – została uhonorowana m.in. Wyróżnieniem Fundacji Stefana Batorego (2004) oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (2005), a w 2019 r. otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Należy do prestiżowych organizacji: Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-Polska, Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest też absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania szkołą wyższą.

Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – w 1998 r. ukończył socjologię na Wydziale Humanistycznym UMK. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego w zakresie socjologii. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania szkołą wyższą. Był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Wirginii, Charlottesville oraz Fundacji im. Stefana Batorego i Foreign and Commonwealth Office na Uniwersytecie Oksfordzkim (Nuffield College). Został nagrodzony stypendiami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami".  Zainteresowania badawcze prof. Radosława Sojaka skupiają się wokół socjologii wiedzy i nauki oraz analizy dyskursu publicznego. Poszukuje teoretycznych "futerałów" pozwalających zrozumieć rzeczywistość społeczną, od zawsze też był zainteresowany debatą publiczną i jej jakością. Współtworzył i do dziś animuje Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego – jedyną w Polsce otwartą bazę danych monitorującą dostęp polityków i komentatorów do mediów. CMDP prowadzi nieprzerwany, codzienny monitoring od 2015 r. Jest autorem lub współautorem ośmiu monografii naukowych (dwóch w języku angielskim). Jego rozprawa "Paradoks antropologiczny" w 2005 r. ukazała się w prestiżowej serii Monografie FNP. Prócz tego na jego dorobek składają się cztery tomy redagowane lub współredagowane oraz liczne artykuły (25 rozdziałów i 29 publikacji w czasopismach). W 2012 r. kierował międzynarodowym projektem badawczym pt. "Dyskurs publiczny na temat energii nuklearnej przed i po katastrofie Fukushima", stanowiącym część międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego przez EFDA: Socio-Economic Research on Fusion realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Asocjacji EURATOM. W latach 2011-2015 kierował projektem badawczym NCN "Arystokraci i rzemieślnicy. Socjologiczna analiza dialektyki stylów badawczych". Był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii (2004-2007), a następnie prodziekanem Wydziału Humanistycznego UMK ds. studenckich (2008-2016). Od 2016 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, a od 2019 r. – dziekana nowo utworzonego Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Jego działalność organizacyjna nie ograniczała się jedynie do UMK. Był aktywnym członkiem eksperckich zespołów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych (2012-2014) oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych (2011-2015). W latach 2017-2021 zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN, a od 2017 r. do dziś reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej (Governing Board) międzynarodowego ośrodka badawczego Centre for Educational Research and Innovation OECD. W 2020 r. za działalność organizacyjną został uhonorowany nagrodą II stopnia MNiSW.

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, prorektorka ds. studenckich i kształcenia – studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyła w 2002 r., w tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMK na stanowisku asystenta. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2007 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – w 2016 r. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Obecnie pełni funkcje: kierowniczki Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, kierowniczki studiów doktoranckich w zakresie prawa oraz kierowniczki studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego na WPiA UMK. Jest też senatorką UMK w trwającej kadencji (2020-2024). W swoim dorobku ma ponad 130 prac naukowych (w tym dwie monografie). Była stypendystką MaxPlanck Institute for Comparative and Private International Law w Hamburgu, jest członkinią European Law Institute, European Association of Private International Law, a także polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) i polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wypromowała 5 doktorów, a obecnie pod jej opieką znajduje się kilkoro doktorantów, w tym w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK oraz w Academia Copernicana. Była recenzentką w kilku zakończonych przewodach doktorskich w Polsce oraz jednym prowadzonym przez WPiA UW oraz Université Paris II – Assas (Sorbonne) oraz recenzentką lub członkinią komisji w czterech zakończonych przewodach habilitacyjnych. Od lat współpracuje z różnymi podmiotami gospodarczymi, publicznymi, samorządami zawodowymi, prowadząc działalność szkoleniową i opiniodawczą. Działalność tę prowadzi także na UMK, m.in. w Centrum Ekspertyz Prawnych WPiA UMK czy na zlecenie Rektora UMK i innych jednostek. W trakcie pracy na UMK należała do licznych komisji wydziałowych oraz rektorskich, których praca dotyczyła m.in. jakości kształcenia, programów studiów czy kryteriów awansu naukowego. Była przewodniczącą (2008-2016) i członkinią (2016-2020) Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, członkinią Komisji ds. Własności Intelektualnej UMK (2008-2016), Komisji ds. Innowacji i Wdrożeń UMK (od 2014), a także Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK (2016-2020). Od 2007 r. opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym "Niematerialni" zajmującym się prawem własności intelektualnej, współpracuje również z kołem naukowym "LexMedica".

Zasady udostępniania treści

Galeria

 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
 • Nominacje dla prorektorów kadencji 2024-28 (12.04.2024) [fot. Andrzej Romański] Kliknij, aby powiększyć zdjęcie
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Kandydat na prorektora ds. Collegium Medicum

Dwoje kandydatów na prorektora ds. Collegium Medicum


Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

Artykuł zawiera galerię

Wybory rektora UMK

Artykuł zawiera film

Dwóch kandydatów na rektora

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.