UMK w YUFE Academy - wykład 1

25 listopada o godz. 10:00 rozpocznie się wykład prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz i dr. Michała Piechowicza z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Wystąpienie pt. „Promoting European Union Values in International Relations” ma dwa główne cele: zdefiniowanie wartości i scharakteryzowanie wartości unijnych z jednej strony oraz przedstawienie konkretnych działań ilustrujących, w jaki sposób UE promuje swoje wartości w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym wykład składa się z trzech części. Pierwszą z nich rozpoczyna dyskusja na temat definicji wartości. Prowadzący wspólnie omówią to zagadnienie, podając ogólne pomysły co do sposobu rozumienia pojęcia „wartość”, a następnie zapytają słuchaczy o ich wyobrażenia na ten temat. Kolejny problem, który zostanie omówiony, związany jest z katalogiem wartości unijnych przewidzianych w art. 2 Traktatu o UE. Ponownie wykładowcy wspólnie przedstawią ten problem, a następnie zapytają uczestników np. czy uważają, że ta lista jest wystarczająca, czym różni się ona od art. 21 Traktatu o UE, który reguluje zasady działań zewnętrznych UE itp. Innymi słowy, w tej części zostaną przedstawione również zasady obowiązujące UE w stosunkach międzynarodowych. Podjęta zostanie także próba pokazania, jak wartości i zasady są ze sobą powiązane w ramach działań zewnętrznych UE. Ostatnia część wykładu będzie koncentrować się na przykładach działań UE, które potwierdzają, że organizacja ta opiera się na określonych wartościach i zasadach oraz stara się je promować w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostaną zatem polityka rozszerzenia o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia na Bałkanach Zachodnich oraz Partnerstwo Eurośródziemnomorskie - w celu prześledzenia rozwoju norm i instrumentów UE wspierających demokrację i prawa człowieka. Zaprezentowana będzie również Europejska Polityki Sąsiedztwa oraz polityka zagraniczna i spraw bezpieczeństwa UE. Na koniec odbędzie się dyskusja, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość oceny wszystkich przedstawionych działań UE.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Rejestracja na wykład jest możliwa do 13 listopada 2020 r. (rejestracja elektroniczna).

udost�pnij na facebook udost�pnij na twitterze wy�lij mailem wydrukuj
wszystkie wydarzenia
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.