Życie kampusu

Nauka przekracza granice

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Sześcioro naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało stypendia w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera 2020. Konkurs jest organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych jednostkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Szczegółowe informacje

Wśród naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stypendium im. Bekkera otrzymali:

Dr inż. Mateusz Borkowski - urodził się w 1987 r. Jest adiunktem w Instytucie Fizyki UMK. W 2005 r. ukończył ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, w 2010 r. studia magisterskie na UMK na kierunku fizyka techniczna (specjalność: informatyka stosowana) i otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta UMK w roku akademickim 2009/2010. W trakcie studiów był dwukrotnie laureatem Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za swoją pracę magisterską dotyczącą "Optycznej kontroli oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie", napisaną pod kierunkiem prof. Romana Ciuryły, otrzymał w 2011 r. nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W 2012 r. był na stypendium Japan Society for the Promotion of Science na Uniwersytecie w Kioto, prowadził badania w grupie prof. Yoshiro Takahashiego. Doktorat uzyskał na UMK w 2015 r. W latach 2007-2008 uczestniczył w badaniach grupy doświadczalnej prof. Erlinga Riisa na University of Strathclyde w Glasgow. Brał udział w budowie pułapki magneto-optycznej dla atomów wapnia. Po powrocie do Polski współpracował z dr. hab. Romanem Ciuryłą, prof. UMK na polu optycznych rezonansów Feshbacha. 1 marca 2018 r. rozpoczął pracę w grupie dr. hab. Piotra Żuchowskiego, prof. UMK, gdzie zajmuje się kontrolą ultrazimnych reakcji chemicznych na poziomie kwantowym. Jednocześnie zaangażowany jest w prace grupy dr. hab. Michała Zawady, prof. UMK zmierzające do konstrukcji tzw. aktywnego optycznego zegara atomowego. Dr inż. Mateusz Borkowski jest także członkiem zespołu "TASQ Force" w ramach Toruńskiego Centrum Doskonałości "Astrofizyka i astrochemia", który pracuje nad dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy astrochemicznej. Poza działalnością naukową dr inż. M. Borkowski interesuje się realizacją dźwięku i produkcją muzyczną.

Dr Michał Falkowski - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W roku akademickim 2011/2012 obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Marszałła w Katedrze Chemii Leków. W 2013 został zatrudniony jako wykonawca grantu NCN realizowanego w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2013 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Badania dotyczące syntezy podstawionych i dendrymerycznych siarkowych porfirazyn i ich prekursorów prowadził pod opieką naukową prof. dr. hab. Tomasza Goślińskiego. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe: Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (w 2014 roku) oraz Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia w Praktyce w Centrum Nanobiomedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (w 2015 roku). Od stycznia 2018 roku jest kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki, który wykonuje w Katedrze Chemii Leków Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie został zatrudniony na stanowisku asystenta w 2017 roku. Badania naukowe realizował na uniwersytetach zagranicznych m. in. Rutgers University New Brunswick, University of Pacific San Francisco, Tor Vergata University w Rzymie oraz w firmie Zentiva w Pradze. Jako laureat Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej realizował staż badawczy na uniwersytecie w Udine (Włochy). We wrześniu 2019 na Uniwersytecie im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną "Podstawione i dendrymeryczne porfirazyny siarkowe o potencjalnym zastosowaniu w medycynie - synteza i charakterystyka fizykochemiczna". Tematyka jego badań naukowych obejmuje syntezę związków fotouczulających o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej. W ramach stypendium im. Bekkera będzie wykonywać badania naukowe na uniwersytecie w Groningen (Holandia) pod kierunkiem prof. Wiktora Szymańskiego, współpracownika Bena Feringi - laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii z 2016 roku. Wspólnie będą pracować nad opracowaniem nowych fotouczulaczy wykorzystywanych w terapii fotodynamicznej skierowanych przeciwko mikroorganizmom.

Dr Karolina Finc - jest liderem zespołu Computational Neuroimaging Team działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, członkiem grupy Neuroinformatics działającej wewnątrz Centrum Doskonałości Dynamics, mathematical analysis and artificial intelligence. Absolwentka kognitywistyki na Wydziale Humanistycznym (obecnie to Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) UMK. Doktorat realizowała w ICNT. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania plastyczności ludzkiego mózgu, a w szczególności jego sieci połączeń – konektomu. Zaangażowana w liczne projekty z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Posiada szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie analizy danych z badań nad strukturą i organizacją funkcjonalną mózgu. Jest opiekunem Koła Naukowego Neuroobrazowania działającego na UMK. Laureatka i beneficjentka wielu konkursów, stypendiów i grantów dla młodych badaczy, m.in. grantów PRELUDIUM (2016) i ETIUDA (2017) finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendium START (2018) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, poszerzonego o stypendium im. prof. Barbary Skargi dla naukowców, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. W 2014 roku odbyła staż w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie (opiekun: Simone Kühn), w 2018 w University of Pennsylvania (opiekun: Danielle Bassett), a w 2019 na Stanford University (opiekun: Russell Poldrack). Dr Karolina Finc staż podoktorski będzie odbywać w Max Planck Institute for Human Development w Berlinie, w grupie NeuroCode – Neural and Computational Basis of Learning, Memory and Decision Making, kierowanej przez Nicolasa Schucka.

Dr hab. Adam Kola, prof. UMK od września 2019 do sierpnia 2020 roku był Prodziekanem ds. Współpracy Międzynarodowej, Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016-2019 był Prodziekanem ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Filologicznego, zaś między rokiem 2011 a 2014 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na tym samym wydziale. est adiunktem Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie – POSTCOMER. W latach 2016-2019 był visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge na Uniwersytecie Chicagowskim. Od 2019 roku jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowaryszenia Komparatystyki Literackiej. Kola jest autorem trzech książek autorskich, redaktorem kolejnych czterech oraz dwóch numerów tematycznych czasopism naukowych (kolejna książka autorska i tom pod redakcją są w druku), autorem ok. 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku, a także autorem tłumaczeń z czeskiego i angielskiego na polski, oraz – co jest jeszcze ważniejsze i niezwykłe w humanistyce – przynamniej część z tych prac powstała we współautorstwie z innymi naukowcami. Dr hab. Adam Kola, prof. UMK jest także dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko" (IMSErt - Interacting Minds, Societies, Environments). Więcej informacji

Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski - radca prawny, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych WPiA UMK, okresowo także pracownik Center of Czech and International Tax Law, Faculty of Law, Masaryk University Brno. Kilkakrotnie wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (w ostatnich latach wykłady obejmowały także problematykę zmian regulacji prawnej rulingów podatkowych w kontekście zwalczania unikania opodatkowania i implementacji projektu BEPS). Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz członkiem kolegiów redakcyjnych: "Przeglądu Podatkowego" (wydawca: Wolters Kluwer Polska), "Prawa Budżetowego", "Państwa i Samorządu" (wydawca UMK) i "Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego" (redaktor naczelny). Pełni funkcję pełnomocnika dziekana WPiA UMK do spraw kierunku doradztwo podatkowe. W latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Jest autorem i współautorem około 400 publikacji. Zrealizował lub realizuje jako kierownik 4 granty badawcze Narodowego Centrum Nauki (a wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) m.in. w konkursach OPUS. W ramach stypendium im. Bekkera prof. Morawski wyjedzie do Univerzita Karlova (Uniwersytet Karola) Právnická fakulta (Wydział Prawa). Tematem prac badawczych będzie "Interpretacja i stosowanie prawa podatkowego w Republice Czeskiej i Polsce w epoce post-BEPS". Opiekunem stażu jest Prof. Radim Bohac.

Dr Marta Sibierska – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku uzyskała stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo. Obecnie pracuje w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego. Jest członkiem Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) oraz Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej UMK. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Prowadzi badania nad komunikacją niewerbalną oraz umiejętnością opowiadania i rozumienia historii w kontekście ewolucji języka. 

 

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Toruńscy odkrywcy podwodnych tajemnic

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wśród 50 śmiałych kobiet


UMK wśród sportowych liderów

O naukowcach zainteresowanych zeszłorocznym śniegiem

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.