Górny rząd od lewej: prof. Aldona Kubica, prof. Daniel Lisak, prof. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. Maria Kłopocka; Dolny rząd od lewej: prof. Anna Szaflarska-Popławska, prof. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. Arkadiusz Kaczyński Górny rząd od lewej: prof. Aldona Kubica, prof. Daniel Lisak, prof. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. Maria Kłopocka; Dolny rząd od lewej: prof. Anna Szaflarska-Popławska, prof. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. Arkadiusz Kaczyński Życie kampusu

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Kolejni naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymali nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 16 czerwca 2020 r. do grona profesorów dołączyła prof. dr hab. Aldona Kubica z Wydziału Nauk O Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a na mocy postanowienia z dnia 21 lipca 2020 r. tytuł profesora otrzymali: prof. dr hab. Maria Kłopocka (Wydział Nauk O Zdrowiu CM UMK), prof. dr hab. Daniel Lisak (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), prof. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska (Wydział Lekarski CM UMK), prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska (Wydział Lekarski CM UMK), prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak (Wydział Chemii), a także prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński, dyrygent Chóru Akademickiego UMK.

Prof. dr hab. Aldona  Kubica, kierownik Katedry Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Zakładu Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodnicząca Elekt Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskała w 2008 r. w CM UMK na podstawie rozprawy: "Wpływ wybranych czynników psychologicznych, społecznych i klinicznych na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z zawałem serca". W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w dziedzinie nauk o zdrowiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca". Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją zdrowotną, strategiami motywacji pacjentów, funkcjonowaniem w chorobie przewlekłej, badaniem gotowości do wypisu ze szpitala, współpracą lekarz-pacjent. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz trzech zwalidowanych skal do oceny pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także broszur edukacyjnych dla osób po zawale serca. Koordynowała ramię ambulatoryjne międzynarodowego projektu profilaktyki wtórnej chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy EUROASPIRE V w Polsce. Obecnie  reprezentuje UMK w Europejskim Projekcie Coroprevention. Ponadto jest autorem i kierownikiem programu MEDMOTION – wielopoziomowe interwencje edukacyjne i motywacyjne u pacjentów po zawale serca, którego realizacja rozpocznie się w tym roku w 31 polskich szpitalach w oparciu o przyznany grant badawczy. Prof. dr hab. Aldona Kubica jest uczestnikiem wielu międzynarodowych badań klinicznych.

 

Prof. dr hab. Maria Kłopocka jest kierownikiem Katedry Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK oraz  Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii. Z inicjatywy prof. Marii Kłopockiej powstała kilka lat temu Poradnia Chorób Jelitowych oraz Centrum Endoskopii Zabiegowej, w którym wykonuje się największą liczbę ambulatoryjnych badań endoskopowych na terenie naszego województwa. W Klinice realizowane są staże cząstkowe dla rezydentów różnych specjalizacji oraz programy specjalizacyjne z zakresu gastroenterologii. Prof.Maria Kłopocka jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii oraz przedstawicielem Polski w European Crohn’s and Colitis Organisation. Zainteresowania naukowe prof. Marii Kłopockiej dotyczą chorób przewodu pokarmowego, szczególnie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna). Brała udział w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych. W realizowanych projektach naukowych koncentruje się na wielospecjalistycznej współpracy z udziałem pielęgniarek, psychologów, farmaceutów i dietetyków. Prof. Maria Kłopocka jest współautorką wytycznych postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego w opiece nad pacjentami z chorobami zapalnymi jelit. Była inicjatorką organizowanych cyklicznie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ogólnopolskich konferencji szkoleniowych dla personelu pielęgniarskiego. W Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunków pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i ratownictwo medyczne, dla studentów Wydziału Lekarskiego, w tym anglojęzycznych oraz studentów programu Erasmus. Prof. Maria Kłopocka kończy drugą kadencję na stanowisku prodziekana ds. kształcenia i rozwoju na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest również przez drugą kadencję członkiem Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

 

Prof. dr hab. Daniel Lisak jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pod kierunkiem profesora Andrzeja Bielskiego uzyskał stopień doktora nauk fizycznych w 2003 r. W ramach staży naukowych pracował m.in. w Universita di Napoli (Włochy), National Institute of Standards and Technology (Gaithersburg, MD, USA), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Tsukuba, Japonia), Université Paris-Est Créteil (Paryż, Francja). Obecnie pracuje w katedrze Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania procesów zderzeniowych cząsteczek atmosferycznych i ich oddziaływania ze światłem, rozwój nowych metod spektroskopii laserowej we wnękach optycznych, metrologii i detekcji śladowych ilości materii, a także optycznych wzorców częstotliwości. Prof. Lisak kierował lub uczestniczył w realizacji kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów naukowych oraz wdrożeniach optycznych technologii kwantowych w instytutach metrologicznych w USA i Japonii, uczestniczył też w budowie Polskiego Optycznego Zegara Atomowego. Pracował również w ramach międzynarodowego zespołu eksperckiego powołanego przez IUPAC "Intensities and line shapes in high-resolution spectra of water isotopologues from experiment and theory" oraz komitetu ewaluacyjnego International PhD Program in Novel Physics Methodologies for Environmental Research, Caserta, Italy. Za osiągnięcia naukowe był wyróżniony między innymi: NIST CSTL Technical Achievement Award 2009; FY2013 Japan Society for the Promotion of Science Invitation Fellowship for Research in Japan; Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 w kategorii "Nauka, badania naukowe i postęp techniczny"; zespołową Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań podstawowych 2017. Dorobek naukowy prof. Lisaka obejmuje m. in.  84 publikacje w czasopismach z listy JCR oraz 36 w materiałach konferencyjnych. Obecnie jest promotorem 4 doktorantów na WFAiIS UMK.

 

Prof. dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska urodziła się 23 maja 1964 roku w Bydgoszczy.  Naukę w szkole podstawowej i liceum z rozszerzonym językiem angielskim odbyła w Bydgoszczy. W 1988 roku ukończyła studia na kierunku lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, po czym uzyskała specjalizacje z: otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz organizacji ochrony zdrowia. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1993 roku na podstawie rozprawy "Badanie wartości diagnostycznej zjawiska wyrównania i odwrotnego wyrównania przedsionkowego",  otrzymując za tę pracę w 1994 r. Nagrodę Profesora Jana Miodońskiego przyznaną przez  Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W roku 2006 otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie monografii pod tytułem "Badanie wpływu percepcji plamkowej na kształtowanie się pionowego oczopląsu optokinetycznego". W roku 2010 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 13 lat była kierownikiem Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi oraz Kierownikiem Pododdziału Audiologii i Foniatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im A. Jurasza w Bydgoszczy. W latach 2016-2019 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

Prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska w latach 1989-1995 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1995-2011 pracowała w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy, a od 2011 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Asocjacja alleli locus HLADQα z glutenozależną chorobą trzewną" uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. Rozprawa doktorska została nagrodzona przez Rektora Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Indywidualną Nagrodą II stopnia. W 1998 roku otrzymała stypendium naukowe Prezydenta Bydgoszczy na 1998/1999 rok, a w 1999 roku otrzymała Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2010 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej "Zmieniający się obraz kliniczny oraz nowoczesne rozpoznawanie celiakii u dzieci i młodzieży" uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny – pediatrii. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska jest specjalistą w zakresie pediatrii (2003 rok), alergologii (2007 rok), gastroenterologii (2012 rok) i gastroenterologii dziecięcej (2015 rok). Od 2017 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Dorobek naukowy prof. dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej liczy łącznie 162 prace oryginalne, 46 prac kazuistycznych, 44 prace poglądowe, 1 list do redakcji, 7 publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism oraz 9 rozdziałów w monografiach/podręcznikach o łącznej punktacji KBN/MNiSZW 2166 punktów i Impact Factorze 73.957. 150 prac prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska prezentowała na kongresach i zjazdach medycznych o zasięgu światowym lub ogólnopolskim. W swojej pracy naukowej prof. dr hab. Anna Szaflar-ska-Popławska koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z gastroenterologią dziecięcą, a przede wszystkich na badaniach epidemiologicznych celiakii, zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupach ryzyka, nowoczesnej diagnostyce genetycznej, serologicznej i endoskopowej celiakii, a także na aspektach patogenetycznych  tej choroby. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń zapalnych górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori, choroby refluksowej przełyku oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. Była kierownikiem w czterech i wykonawcą w kolejnych czterech projektach badawczych KBN/MNiSZW. Była również kierownikiem w trzech i wykonawcą w dziewięciu projektach badawczych finansowanych ze środków własnych uczelni. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej brała udział w realizacji projektu badawczego PREVENTCD częściowo finansowanego przez Komisję Europejską, którego celem było ustalenie skuteczności randomizowanych interwencji żywieniowych w prewencji pierwotnej celiakii u dzieci wysokiego ryzyka zachorowania na celiakię oraz kolejnego oceniającego predyspozycję genetyczną do rozwoju celiakii związaną z wariantami nie-HLA. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Od rozpoczęcia pracy zawodowej pracuje w Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w  latach 2010-2014 była jej przewodniczącą, a od 2014 roku jest jej sekretarzem. Brała udział w tworzeniu stanowiska tego towarzystwa w zakresie zasad żywienia dojelitowego dzieci i wytycznych Sekcji Endoskopowej. Jestem współautorem aktualnie obowiązującego podręcznika do specjalizacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej. Jest promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich i 4 przewodów doktorskich będących w trakcie realizacji. Recenzuje prace w 9 czasopismach medycznych o zasięgu światowym i 3 o zasięgu ogólnopolskim, a od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej Przeglądu Pediatrycznego. Była recenzentem 7 prac doktorskich i 1 dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. Od początku pracy zawodowej rozwija działalność dydaktyczną, prowadząc zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Za swoje osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej dwukrotnie była nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod jej kierownictwem trzy osoby uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a dwie – w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Od 2013 pełni funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska była wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Medycznej/Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych. 

 

Prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak studia wyższe ukończyła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym związana jest nieprzerwanie od 1994 roku, pracując kolejno na etatach asystenta stażysty, asystenta, adiunkta i profesora UMK. Jej zainteresowanie chemią analityczną rozpoczęło się w 1993 r. uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa i zaliczenia kursu dotyczącego analiz środowiskowych i żywności w ramach programu TEMPUS dla studentów krajów europejskich w Ghent University (Belgia). W 1994 r. została magistrem chemii na podstawie pracy pt.: "Polarograficzne prądy katalizowanego wydzielania wodoru w układzie Ni(II)–hemoglobina", przygotowanej pod kierunkiem dra Mariana Kuika. Stopień doktora uzyskała w 2000 r., przygotowując rozprawę doktorską pt.: "Nowe metody oznaczania pochodnych fenotiazyny, tioksantenu, 5H-dibenzoazepiny, 5H-dibenzocykloheptadienu oraz ich analityczne wykorzystanie" pod kierunkiem dra hab. Brunona Dembińskiego, prof. UMK, zaś stopnień doktora habilitowanego w 2011 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: "Nowe metody oznaczania antyoksydantów i aktywności przeciwutleniającej oraz ich zastosowanie do modernizacji produkcji oleju rzepakowego". W latach 2012–2019 pełniła funkcję kierownika zespołu naukowego Chemii i Technologii Tłuszczów Jadalnych, a od 2019 r. kieruje zespołem Chemii Analitycznej i Żywności. W ramach działalności naukowej prof. Aleksandra Szydłowska-Czerniak zajmuje się analizą właściwości antyoksydacyjnych żywności, głównie olejów roślinnych w celu określenia wpływu czynników metodologicznych, surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość produktów finalnych. Realizację zainteresowań badawczych umożliwia ścisła współpraca z przemysłem spożywczym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.  ZT "Kruszwica" S.A. w Kruszwicy i Fabryką Cukierniczą Kopernik w Toruniu. Współpracuje także z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, a od 2019 r. wspiera UMK jako Uczelnię Badawczą w ramach wyłaniającego się pola badawczego "Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia", którego jest członkiem. Odbyła staże naukowe m. in. w Eindhoven University of Technology (Niderlandy), Corvinus University of Budapest (Węgry), Bunge Europe Research and Development Center, Budapest (Węgry). Zrealizowała 11 projektów badawczych, w 7 z nich była kierownikiem. Jej dotychczasowy dorobek naukowy stanowi 49 artykułów w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports, 16 artykułów w recenzowanych w czasopismach krajowych lub zagranicznych, 9 artykułów monograficznych, patent RP oraz wiele wykładów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współredaktorem 3 monografii oraz członkiem komitetów redakcyjnych 3 czasopism o zasięgu międzynarodowym. W 2018 r. została ekspertem zewnętrznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zaś w 2019 r. - ekspertem Funduszu Nauki Republiki Serbii. Ponadto recenzowała wnioski Narodowego Centrum Nauki oraz ponad 100 artykułów w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest koordynatorem kierunku studiów chemia i technologia żywności na Wydziale Chemii UMK oraz współautorem dwóch podręczników akademickich. Za prowadzoną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną prof. Aleksandra Szydłowska-Czerniak 13-krotnie została nagrodzona przez JM Rektora UMK.

Prof. dr hab. Arkadiusz Kaczyński (1969 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1994 r.) oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki (1999 r.). w tej Uczelni uzyskiwał następnie swoje kolejne stopnie awansu artystycznego i naukowego (2001 r., Kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz stopień doktora habilitowanego w 2010 r., na podstawie monografii "Ave Maria w muzyce chóralnej dawnej i współczesnej". Jako dyrygent uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach chóralnych. Współpracował dyrygencko z Chórem Akademickim UKW w Bydgoszczy do 2002 roku, do czasu podjęcia pracy z Chórem Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tym studenckim zespołem odbył szereg zagranicznych podróży koncertowych. W latach 1987-90 był już członkiem Chóru Kameralnego UMK, prowadzonego przez Bożenę Jankowską. Jego działalność artystyczna to również w dużej mierze koncerty z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Wśród innych profesjonalnych placówek muzycznych są orkiestry z Warszawy, Gdyni, Gdańska, Zielonej Góry, Płocka oraz Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Dotychczas przygotowano na jej zlecenie kilkanaście koncertów. Dotychczas wypromował dwie doktorantki. Troje następnych doktorantów jest w trakcie procedury przewodowej. Od zeszłego roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dziedziny Sztuki. Od 2010 roku jest kierownikiem badań w temacie "Muzyka chóralna kultur Wschodu i Zachodu". W ostatnich latach w kręgu szczególnych zainteresowań badawczych jest twórczość wybitnego kompozytora angielskiego Johna Ruttera. Przygotował i wykonał kilkakrotnie jego Requiem, Gloria i Magnificat. Prowadził również badania nad chóralną muzyką ludową Czech i Słowacji, czego efektem był udział w kilku międzynarodowych Sympozjach. Jest prezesem, powołanego w 2015 roku Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia CANTIO.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Ważne funkcje Rektora w KRASP

Pierwszy magister "dwutorowiec"


Nagrody dla róż grafenowych

Diamentowy student


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.