Życie kampusu

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zarządzenie nr 3 Rektora UMK z 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, a także innych formach kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, zwanymi dalej „trybem zdalnym”, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Na kierunkach studiów przypisanych do innych dyscyplin niż dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, zajęcia o charakterze praktycznym, wymagające wykorzystania infrastruktury Uniwersytetu mogą się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym według sporządzonego przez właściwego dziekana i zatwierdzonego przez rektora wykazu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 3. Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się na terenie szpitali są prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem odpowiedniego wydziału.
 4. Lektoraty języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym.

§ 2

 1. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane jako zajęcia on-line (synchroniczne) lub offline (asynchroniczne).
 2. Harmonogramy zajęć muszą gwarantować możliwość udziału studentów w zajęciach objętych planem studiów.

§ 3

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odpowiada za:
1) zawartość merytoryczną udostępnionych materiałów elektronicznych oraz ich zgodność z przepisami prawa, w tym w szczególności prawa autorskiego;
2) zabezpieczenie i archiwizację materiałów elektronicznych dokumentujących przebieg zajęć umożliwiające weryfikację osiąganych przez studentów efektów uczenia, w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne. Prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje studentów o wybranej formie zdalnego nauczania poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem systemu USOS na konto studenta utworzone na serwerze uniwersyteckim. 3. Prowadzący zajęcia na bieżąco przekazuje studentom informacje organizacyjne oraz zapewnia informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio. 4. Prowadzący zajęcia zapewnia odpowiednie metody weryfikacji efektów uczenia się i jest zobowiązany do regularnego monitorowania przebiegu procesu uczenia się studentów.

§ 4

 1. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach zdalnych, student zobligowany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia warunków korzystania z infrastruktury informatycznej wydziału lub innych warunków zaliczenia przedmiotu. 2. Student może zwrócić się o wsparcie ze strony prowadzącego zajęcia i Uniwersytetu (przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego) w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się w formie zdalnej.

§ 5

 1. W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej umożliwiającej częściowe zniesienie ograniczeń, o których mowa w § 1, rektor podejmie decyzję, na podstawie której wskazane przez właściwego dziekana zajęcia praktyczne na wszystkich kierunkach studiów będą się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Listę zajęć praktycznych, które będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub hybrydowym dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed zmianą trybu ich prowadzenia.
 2. W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej umożliwiającej zniesienie ograniczeń, o których mowa w § 1, rektor podejmie decyzję, na podstawie której właściwy dziekan określi tryb prowadzenia zajęć jako stacjonarny, zdalny lub hybrydowy na wszystkich kierunkach studiów. Informację o zmianie trybu prowadzenia zajęć ze zdalnego na stacjonarny lub hybrydowy dziekan publikuje na stronie wydziału nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną zmianą.

§ 6

Tryb przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej określi rektor do dnia 15 maja 2021 r.

§ 7

Kształcenie w trybie zdalnym odbywa się z wykorzystaniem następujących narzędzi do zdalnego prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów:
1) platforma e-learningowa Moodle;
2) system wideokonferencji BigBlueButton;
3) Microsoft Teams;
4) inne platformy i narzędzia, o ile korzystanie z nich odbywa się na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet lub poszczególne jego jednostki z dostawcami tych usług. Wsparcie techniczne dla prowadzących zajęcia z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, zapewnia Uniwersyteckie Centrum Informatyczne.

§ 8

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez dziekana harmonogramem obowiązującym w danym semestrze, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej. Dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w trybie zdalnym. 3. W szczególnych przypadkach zmieniony harmonogram zajęć, dyżurów i konsultacji ustala dziekan na wniosek prowadzącego. 4. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia informuje studentów o zmianach, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem systemu USOS.

§ 9

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form nauczania sprawuje dziekan wydziału, dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich; dziekan wydziału w porozumieniu z kierownikiem studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych, a w szkołach doktorskich dyrektor szkoły doktorskiej.
 2. Wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu albo przez dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, albo dyrektora szkoły doktorskiej pracownik sekretariatu tej jednostki (koordynator zdalnego kształcenia), prowadzi ewidencję zajęć i osób realizujących zajęcia zdalne na poszczególnych studiach.

§ 10

 1. Zajęcia dydaktyczne zrealizowane w trybie zdalnym zostaną rozliczone zgodnie z przydziałem liczby zajęć dydaktycznych ustalonym w indywidualnej karcie obciążeń nauczyciela akademickiego pod warunkiem zapewnienia studentom możliwości osiągnięcia efektów uczenia się oraz zatwierdzenia ich wykonania w trybie określonym w ust. 2 i 3.
 2. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trybie zdalnym, niezwłocznie po wykonaniu wszystkich zajęć zdalnych przewidzianych do realizacji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, przedstawia dziekanowi lub odpowiednio dyrektorowi uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej, pisemny raport z ich realizacji według wzoru określonego przez dziekana lub dyrektora uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej. Raport pozostaje w dokumentacji wydziału lub uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej.
 3. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan lub dyrektor uniwersyteckiej jednostki dydaktycznej potwierdza wykonanie zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie.
 4. W przypadku zajęć realizowanych w trybie zdalnym przez osoby zatrudnione na Uniwersytecie na podstawie umów cywilnoprawnych ust. 2 i 3, stosuje się odpowiednio.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.

 

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Zarządzenie nr 3

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Rusza WNoPiB dla WOŚP

Artykuł zawiera film

Sportowy jubileusz: AZS kończy 75 lat!

Artykuł zawiera film

Nagrodzone innowacje

Wyjątkowy projekt "Stworzenie świata"

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.