Prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński i prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz Kolaż złożony z trzech zdjęć portretowych trojga nowo nominowanych profesorów Życie kampusu

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy Postanowienia Prezydenta RP tytuły profesorskie otrzymali prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski z Wydziału Nauk Historycznych, ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński z Wydziału Teologicznego oraz prof. dr hab. Iwona Świątkiewicz z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum.

Prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski - urodził się 17 grudnia 1967 roku w Inowrocławiu. W 1991 roku skończył studia z historii (specjalność archiwalna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował w Archiwum Państwowym w Toruniu jako młodszy archiwista i archiwista (1991–1992), a od 1992 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny i profesor uczelni. W latach 2010–2013 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wileńskiego. W roku 1997 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy "Prywatne archiwa polityczne w Polsce XVI wieku", której promotorem był prof. Bohdan Ryszewski. W roku 2008 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych ze specjalnością w zakresie archiwistyki i historii nowożytnej na podstawie rozprawy "Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych".

Pełnił funkcje opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów (1995–2002), tutora zespołu dydaktycznego archiwistyki (1998–2000), kierownika Podyplomowego Studium Archiwistyki (2001–2005), zastępcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki (2005–2012), senatora UMK (2008–2012), prodziekana Wydziału Nauk Historycznych (2012–2019) i kierownika Zakładu Archiwistyki (2018–2019). Od roku 1991 jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w którym przez 10 lat pełnił funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego, a w latach 2007-2012 sekretarza generalnego SAP. Od 2007 roku do dziś jest członkiem Zarządu Głównego, a od 2023 roku przewodniczącym Sekcji Archiwów Rodzinnych. Od roku 1995 jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Inowrocławskiego. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie pełnił również funkcję sekretarza Wydziału I. 

Jest autorem książek "Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku" (ze Stanisławem Roszakiem, 2002), "Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych" (2007), "Zachęta do archiwistyki" (2022). Jest współredaktorem dwóch serii wydawniczych ("Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem" i "Toruńskie Konfrontacje Archiwalne"), a do 2020 r. także rocznika "Archiwa - Kancelarie - Zbiory". Ponadto wraz z Arvydasem Paceviciusem i Agnieszką Rosą wydał "Dziennik podróży Butlera do Włoch i Niemiec w latach 1779-1780". Wypromował 60 licencjatów, 69 magistrów i 9 doktorów. Jego zainteresowania badawcze obejmują archiwistykę, polską kancelarię królewską, historię Polski epoki jagiellońskiej, historię Kujaw w epoce nowożytnej i klimatologię historyczną.


Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński - urodził się w 1967 roku w Lubawie. Studia w zakresie filozofii i teologii odbył w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie (1986-1992). W roku 1992 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę magisterską pt. "Idea jedności Kościoła w wielości charyzmatów na podstawie 1 Kor 12, 12-27". Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i nauczyciel religii w Zespole Szkół Elektrycznych w Toruniu (1992-1993). Studia w zakresie socjologii odbył w latach 1993-1999 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ich zwieńczeniem była rozprawa doktorska "Państwo pomocnicze w nauczaniu społecznym Jana Pawła II". Od roku 1999 jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji toruńskiej, a od 2003 - pracownikiem Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Habilitował się w roku 2010 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W roku 2022 pełnił funkcję eksperta Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej. Należy do zespołu redakcyjnego Studiów Pelplińskich. Jest autorem monografii "Struktury pośrednie pomiędzy jednostką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła" (Toruń 2008) i "Publiczna rola Kościoła w nauczaniu Benedykta XVI" (Pelplin 2022). W swoich publikacjach podejmuje problematykę zasady pomocniczości, roli religii w sferze publicznej, relacji między państwem a Kościołem oraz nauczania Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.


Prof. dr hab. n. med. Iwona Świątkiewicz - studia na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku i Bydgoszczy ukończyła w 1986 r. z wyróżnieniem w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 1997 r. (Akademia Medyczna w Bydgoszczy), a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Collegium Medicum UMK w 2014 r. W 2023 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Odbyła liczne staże kliniczne i naukowe w wiodących ośrodkach naukowych na świecie, w tym dwuletni staż w University of California San Diego w USA oraz trzymiesięczny staż w King's College of London w Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Imperial College London, Hammersmith Hospital London, Royal Brompton Hospital London, Hopital Beaujon Paris, University Heart Centre Hamburg. Jako badaczka uczestniczy w wielu przełomowych międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym koordynowanych przez National Institutes of Health (NIH) w USA.

Prof. Świątkiewicz jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1987 r. pracuje w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK. Jest ekspertką Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2017 r. jest profesorem wizytującym w University of California San Diego w La Jolla. Jest członkiem Taub Research Group w School of Medicine University of California San Diego, Steering Committee międzynarodowej organizacji naukowej CIRCLE-DOME (Circadian Clock Disruption in Diabetes, Obesity & Metabolism) oraz towarzystw naukowych, w tym European Society of Cardiology, European Association of Cardiovascular Imaging i American Society of Echocardiography. Do jej zasług można dodać członkostwo w zespole, który jako jeden z pierwszych wprowadził do praktyki klinicznej innowacyjne przeznaczyniowe zabiegi implantacji systemu MitraClip oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka. Została również doceniona prestiżowym tytułem Fellow of European Society of Cardiology i European Cardiologist.

Prof. Iwona Świątkiewicz ma ponad 35-letnie doświadczenie kliniczne. Jest reprezentantką gdańskiej Szkoły Internistycznej i Kardiologicznej kontynuowanej w Akademii Medycznej w Bydgoszczy przez prof. Edmunda Nartowicza. W latach 1991-2018 pełniła funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii, a między 2004 a 2017 r. była koordynatorką zespołu ds. przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca i naczyń. Funkcję kierownika Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej CM UMK pełniła w latach 2014-2018. Jest jedną z pionierek wprowadzenia do standardów diagnostyki i leczenia oraz upowszechnienia w praktyce klinicznej i metodyce badań naukowych nowoczesnych technik z zakresu echokardiografii doplerowskiej, obciążeniowej, kontrastowej i trójwymiarowej. Jako kierownik koordynowała również szkolenia specjalizacyjne dla kilkunastu lekarzy internistów i kardiologów oraz staże specjalizacyjne z zakresu wad serca i echokardiografii. Prof. Świątkiewicz jest też nauczycielem akademickim z ponad 30-letnim stażem, mentorem i opiekunem projektów naukowych studentów i młodych lekarzy, a także promotorem prac doktorskich.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Świątkiewicz obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem biomarkerów i wskaźników echokardiograficznych w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w chorobach serca, zwłaszcza dysfunkcji i niewydolności serca. Ponadto zajmuje się również oceną znaczenia reakcji zapalnej w patofizjologii i rokowaniu chorób serca oraz opracowaniem nowych strategii prewencji pierwotnej i wtórnej chorób kardiometabolicznych, w tym opartych na kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i chronomedycynie. Naukowo zajmuje się także oceną skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych interwencji strukturalnych w chorobach serca. Współpraca naukowa z University of California San Diego i Salk Institute for Biological Studies w USA zaowocowała w ostatnich latach nowymi nurtami badawczymi związanymi z nowatorskimi strategiami obniżania ryzyka kardiometabolicznego. Efektem są wspólne projekty naukowe nt. korygowania zaburzeń rytmów dobowych w zespole metabolicznym oraz prognozowania ryzyka kardiomiopatii cukrzycowej. Prof. Świątkiewicz jest autorką ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i licznych pozycji książkowych oraz aktywnym uczestnikiem międzynarodowych konferencji naukowych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Zasłużona dla polskiej nauki

Sezon na odkrycia


Chemiczny wzór na sukces

Ze Spitsbergenu na doktorat


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.