Campus life

Prawni eksperci w KRASP

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Dr Tomasz Jędrzejewski i dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK
Fot. Andrzej Romański

Dr Tomasz Jędrzejewski, Kanclerz Uniwersytetu i dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji zostali powołani do Zespołu Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego celem jest merytoryczne wspieranie aktywności komisji KRASP.

Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako eksperci w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym będą pracować przede wszystkim na rzecz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych.

Zespół Ekspertów KRASP

Dr Tomasz Jędrzejewski urodził się w 1970 r. w Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK (1994 r.), tam także uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2002 r.). Od 1994 do 2018 r. pracował w Katedrze Prawa Administracyjnego, był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji. 1 października 2012 r. został zatrudniony w administracji UMK jako dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego. Od 2014 r. sprawował funkcję zastępcy kanclerza, a następnie zastępcy kanclerza ds. administracyjnych. Pełnił liczne funkcje doradcze i eksperckie, był m.in. członkiem zespołu Prezydenta RP przygotowującego projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, członkiem zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich w 2005 r. e,kspertem sejmowej komisji ds. rodziny w zakresie projektu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, doradcą prawnym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Komisji Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu, członkiem Zespołu Monitorującego i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członkiem zespołu opracowującego założenia projektu Ustawy 2.0, wykładowcą Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym także z zakresu szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1994r., doktor nauk prawnych – 1998r., doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne – 2014. Brał udział w pracach komisji i zespołów opracowujących projekty m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im Ludwika Rydygiera do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W 2000r. pracował w ramach Programu Reformy Administracji Publicznej przy Instytucie Spraw Publicznych nad projektem regulacji wprowadzającej dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, a w latach 2005/06 był członkiem Zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich. Od 2009r. brał udział w pracach Ośrodka Badawczego Komorników Sądowych przy Krajowej Radzie Komorniczej, a obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na WPiA UMK w Toruniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to ustrojowe prawo administracyjne (a w szczególności problematyka samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych) oraz procedura administracyjna (a w szczególności postępowanie egzekucyjne w administracji). Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

Nowy doradca w NCBiR


Wśród energetycznych ekspertów

Doradzi Bankowi Światowemu


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.