Na zdj. od lewej: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska i prof. dr hab. Ireneusz Kopacz Na zdj. od lewej: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska i prof. dr hab. Ireneusz Kopacz Życie kampusu

Nominacje profesorskie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje naukowców z UMK: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch z Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska i prof. dr hab. Ireneusz Kopacz z Wydziału Sztuk Pięknych otrzymało nominacje profesorskie.

Prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - w 1989 roku ukończyła Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych im. Karola Olszewskiego w Lublinie. W tym samym roku podjęła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a po pięciu latach uzyskała tytuł magistra chemii. Od 1994 roku związana jest z Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. "Chemicznie związane fazy z grupami alkiloamidowymi do chromatograficznej analizy środowiskowej". Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej (2000). Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2009 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. "Analizy związków biologicznie aktywnych za pomocą łączonych technik chromatograficznych". Główne zainteresowania naukowe prof. Gadzały-Kopciuch dotyczyły syntezy, modyfikacji powierzchni nowych sorbentów oraz ich zastosowania w chromatografii cieczowej i ekstrakcji do fazy stałej w badaniach biomedycznych i farmaceutycznych. Była kierownikiem i głównym wykonawcą projektów krajowych finansowanych przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ramach Funduszy Europejskich (Projekt w ramach VPR UE). Obecnie realizuje projekt NCN i jest koordynatorem w projekcie współfinansowanym przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pełni funkcje przewodniczącej toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członka (sekretarza) Komitetu Chemii Analitycznej przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk oraz prodziekana ds. ekonomicznych i rozwoju na Wydziale Chemii. Prof. Gadzała-Kopciuch jest autorem i współautorem ponad 73 publikacji w recenzowanych międzynarodowych czasopismach oraz pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych. Nowe kierunki badań naukowych obejmują opracowywanie selektywnych sorbentów, takich jak magnetyczne polimery z odciśnięta cząsteczką oraz materiały sorpcyjne funkcjonalizowane cieczami jonowymi, do ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe z przeznaczaniem do izolowania ksenobiotyków z próbek biologicznych.

 

Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska - artystka wizualna związana z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1995 obroniła dyplom z grafiki warsztatowej i aneks z rysunku. Od roku 1996 roku zatrudniona w Katedrze Rysunku UMK. W 2004 roku obroniła doktorat w zakresie sztuk pięknych pod opieką promotorską prof. dr. hab. Bogdana Chmielewskiego. Kwalifikacje II stopnia uzyskała w roku 2014 w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. W latach 2015 – 2019 pełniła funkcję kierowniczki Katedry Rysunku. Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Aktywna na polskiej i międzynarodowej scenie artystycznej. Autorka wielu wystaw, pokazów i projektów  indywidualnych oraz zbiorowych. Wielokrotnie doceniona i nagrodzona za swoją aktywność twórczą. Jedną z najważniejszych nagród w jej dorobku była I Nagroda w Konkursie Spojrzenia 2003, przyznana przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta oraz Fundację Deutsche Bank. Stypendystka prezydenta miasta Bydgoszczy (w latach 2015, 2016, 2019), beneficjentka stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na rok 2002, 2004, 2015), wielokrotnie otrzymała nagrody i wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność artystyczną (w latach 2001, 2003, 2006, 2011, 2012) oraz za działalność organizacyjną (w latach 2012, 2017). Jej monumentalna praca Nowe Życie (aktualnie w zbiorach NOMUS) oraz podróż z obiektem drogą wodną do Berlina, zostały nominowane jako działanie site specific do międzynarodowej nagrody Institute for Public Art 2019 (Institute for Public (IPA). Centre for Public Art, Shanghai University). Prowadzi również aktywną działalność organizacyjną, animatorską i ekspercką. Ma w swoim doświadczeniu członkostwo w  Komitecie Nominującym oraz Jury Konkursu Spojrzenia, organizowanym przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta oraz Fundację Deutsche Bank (w latach 2005, 2007, 2019), w Komisji Eksperckiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla priorytetu Sztuki Wizualne na rok 2014, Radzie Programowej Fundacji Nowa Sztuka Wet Music (w latach 2012-2017), Jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego (w latach 2014, 2016, 2018, 2020) oraz w Jury Nagrody im. Katarzyny Kobro organizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi (w latach 2012, 2019). Zajmuje się głównie działaniami czasowo-przestrzennymi i performatywnymi, fotografią i instalacjami site specific. W jej dorobku znajdują się realizacje długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz próby kuratorskie. Wykorzystując i przekształcając popkulturowe stereotypy i klisze kobiecości, prowadzi przepełnioną ironią grę z rolami społecznymi przypisanymi kobiecie, a jednocześnie z mechanizmami instytucji sztuki. Poddaje też refleksji zaangażowanie społeczne artystów oraz bada relacje semantyczne i niepokoi widza nieadekwatnością formy i treści językowego zapisu. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą. Założycielka i prezeska Fundacji W788. Mieszka i pracuje w Kozielcu nad Wisłą. www.elajablonska.com

 

Prof. dr hab. Ireneusz Kopacz – urodził się w 1967 roku w Jaśle. W 1991 roku rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku artystyczno-pedagogicznym. Zatrudniony w Zakładzie Malarstwa (obecnie Katedra Malarstwa) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w roku 1997. Stopień doktora i kwalifikacje w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych, specjalność malarstwo, nadała mu w 2004 r. Rada Wydziału macierzystej uczelni, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Kompozycyjna równowaga i kolorystyczna harmonia moich światów". W 2012 roku przedłożył rozprawę habilitacyjną zatytułowaną "Harmonia form. Struktury kolażowe". Od roku 2017 pracuje na stanowisku profesora UMK, od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych. Działania twórcze prof. dr. hab. Ireneusza Kopacza od początku podążają drogą poszukiwań związanych przede wszystkim z intuicyjnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi na powierzchni obrazu; poszukiwań kompozycji oszczędnych w kolorze, najczęściej horyzontalnych i nasycanych subtelnymi znaczeniami. Proces powstawania pracy, będący unikatową możliwością przekazania myśli obrazem abstrakcyjnym, jest dla artysty także okazją do poszukiwań w zakresie materiałów (struktur) wykorzystywanych w kompozycjach kolażowych. Prof. Ireneusz Kopacz jest autorem 28 wystaw indywidualnych, wziął udział w blisko 180 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, a także 30 plenerach, sympozjach i warsztatach artystycznych. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m. in: III nagrodą na ogólnopolskim Biennale Małych Form Malarskich 2007; III nagrodą w międzynarodowym konkursie "Homo Quadratus Ostroviensis 2010"; I nagrodą podczas II Wystawy Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Polygonum 2010"; wyróżnieniem w ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Ogrody 2013 i III nagrodą na ogólnopolskim konkursie Kolaż-Asamblaż 2020. W konkursie "Dzieło Roku" (1999-2012), organizowanym przez ZPAP Oddział w Toruniu był nagradzany i wyróżniony 12 razy. Rektor UMK w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, przyznał mu w 2013 roku dwa wyróżnienia: za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowej i artystycznej oraz organizacyjnej w roku 2012. Od 1997 do 2014 roku prof. dr hab. Ireneusz Kopacz był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, w którym od 2002 do 2014 roku pełnił funkcję sekretarza zarządu okręgu. Wchodząc w skład zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, pełniąc w nim w latach 2012-2016 funkcję skarbnika, był współorganizatorem dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu: "Granice inspiracji w malarstwie współczesnym – dylematy teorii sztuki i kształcenia artystycznego" (2013); "Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym" (2014). 

Treść postanowienia Prezydenta RP

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Sześciu nowych Profesorów

Nowi profesorowie


Prof. Rouba laureatką Nagrody Ministra Kultury

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.