Humanistyka i sztuka

Sześciu nowych Profesorów

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyło sześciu naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Postanowieniem z 28 września tytuł profesora otrzymali:

 

Prof. dr hab. Wojciech Kujawski – urodził się w roku 1955 w Ostródzie. Jako laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez prof. Antoniego Swinarskiego w roku 1974 rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK, na kierunku chemia stosowana. Po ukończeniu studiów, w roku 1979 rozpoczął studia doktoranckie pod opieką prof. Anny Narębskiej. Zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej (obecnie Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów) w roku 1983. W roku 1985 obronił pracę doktorską "Izotermiczny transport jonów i wody przez membranę Nafion 120 w roztworach NaOH na podstawie liniowej termodynamiki nierównowagowej". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Polsce (w 2008 roku - za prace związane z rozdzielaniem mieszanin ciekłych techniką perwaporacji próżniowej) oraz we Francji (w 2011 roku – za prace opisujące właściwości równowagowe i transportowe membran jonowymiennych w kontakcie z mieszaninami wodno-organicznymi). Od 2012 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów. Od roku 2017 pełni funkcję Kierownika Katedry. Działalność naukowa prof. Kujawskiego związana jest z właściwościami równowagowymi, separacyjnymi i transportowymi membran polimerowych i ceramicznych, a także modyfikacji membran w celu uzyskania materiałów o nowych lub ulepszonych właściwościach. Opublikował ponad 130 prac naukowych (Web of Science), aktywnie współpracując z wieloma ośrodkami zagranicznymi, m.in. we Francji, Austrii, Hiszpanii, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii oraz na Ukrainie. Wyniki jego prac były wielokrotnie cytowane w publikacjach innych autorów, a także przedstawiane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prof. Kujawski był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej. Jest Przewodniczącym Rady ds. Innowacji i Wdrożeń UMK. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Membranowego, będąc jego Prezesem w kadencjach 2015-2018 i 2019-2022. Należy także do Europejskiego Towarzystwa Membranowego. Prof. Wojciech Kujawski wypromował czterech doktorów, sprawuje opiekę nad kolejnymi czterema doktorantami. Realizuje także granty z NCN, NCBR oraz NATO.

Prof. dr hab. Wojciech Kujawski
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński jest Kierownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Ukończył studia na kierunku weterynaria w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracował jako asystent w Katedrze Farmakologii Uniwersytetu Tokushima w Japonii, gdzie uzyskał stopień doktora. W latach 2000-2018 pracował jako adiunkt i profesor uczelni w Katedrze Fizjologii Zwierząt UWM w Olsztynie. W latach 2004-2005 pracował jako adiunkt w The Water and Salt Research Center Uniwersytetu Aarhus w Danii. Stypendysta Fuji-Otsuka International Exchange Program i The Human Frontier Science Program Organization (HFSP). Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Aarhus i Aalborg w Danii. Był kierownikiem i głównym wykonawcą projektów krajowych i zagranicznych finansowanych m in. przez NCN, PBZ-KBN oraz sześciu grantów Ministerstwa Nauki, Sportu i Kultury Japonii. Obecnie realizuje projekt NCN i jest wykonawcą-ekspertem Probios Sp. z o. o. w projekcie współfinansowanym przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członka Towarzystwa Biologii Rozrodu i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W latach 2014-2019 był członkiem Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy MNiSW. Jego prace badawcze obejmują fizjologię i patofizjologię człowieka i zwierząt. Główne zainteresowania badawcze dotyczą: roli akwaporyn (AQP) w układzie rozrodczym człowieka i zwierząt, regulacji funkcji wydzielniczych ślinianek przyusznych szczura ze szczególnym uwzględnieniem roli AQP5 i drogi jej przemieszczania w komórkach ślinianki, określenie roli AQP 7 i 9 z wykorzystaniem myszy z wyciszonym genem, roli genów markerowych w oocytach i komórkach ziarnistych.

Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński
Fot. Nadesłane

Prof. dr hab. Jacek Ścianowski jest kierownikiem Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. Studia magisterskie ukończył na kierunku chemia Uniwersytetu Łódzkiego w 1989 roku. Jego akademicka i badawcza kariera związana była od 1987 roku z Katedrą Chemii Organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UMK. Pracę doktorską zatytułowaną "Synteza i reakcje toluenosulfonamidów i amin pochodnych sprzężonych i izolowanych cyklicznych dienów" wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Uzarewicza w 1998 roku. W roku 2011 przedłożył rozprawę habilitacyjną zatytułowaną "Syntezy i reakcje optycznie czynnych selenoorganicznych pochodnych terpenów". Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora UMK. W latach 2013-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i organizacji. Aktualnie jest kierownikiem zespołu naukowego "Stereokontrolowana Synteza Organiczna" i Członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Bierze aktywny udział w badaniach międzynarodowej grupy "SeS Redox and Catalysis". Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. syntezy i reakcje terpenoidów oraz pochodnych chalkogenidów, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych selenoorganicznych i wykorzystaniem ich w syntezie asymetrycznej oraz w medycynie, jako środków antyoksydacyjnych, antyrakowych i przeciwwirusowych. Jest współautorem 52 publikacji z listy JCR, czterech patentów i czterech  artykułów przeglądowych oraz wielu wykładów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Za działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora UMK. Wypromował trzech doktorów oraz jest promotorem w ośmiu wszczętych przewodach doktorskich na Wydziale Chemii UMK w Toruniu.

Prof. dr hab. Jacek Ścianowski
Fot. Andrzej Romański

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat urodził się w 1961 r. w Gdyni. W 1981 r. ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (1981-1984) i w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji chełmińskiej w Pelplinie (1984-1990). W roku 1990 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę magisterską pt. "Uzasadnienie nakazu przebaczenia chrześcijańskiego w Ef 4, 32". Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i nauczyciel religii w Zespole Szkół Elektrycznych w Toruniu (1990-1992). Studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej, uwieńczone doktoratem pt."Prawda jako korelat sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II. Aspekt teologiczny", odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1992-1997). Od 1997 roku jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji toruńskiej. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, gdzie habilitował się w 2012 r. Jest członkiem Stowarzyszania Teologów Moralistów, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Bioethicists in Central Europe (Wiedeń) oraz rady naukowej rocznika „"Perspectiva". W latach 2017-2019 był kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Duchowości. Jest autorem monografii: "Sumienie w blasku prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku, Toruń 2012, Hipokrates i sumienie. Teologiczny aspekt formacji moralnej pracowników służby zdrowia", Pelplin 2019 oraz artykułów, w których podejmuje m.in. problematykę sumienia, sakramentów w życiu moralnym oraz zagadnienia bioetyczne.

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat
Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Paweł Zalewski – urodził się w Elblągu (1980 r.), w 2005 r. ukończył studia z zakresu fizjoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Ocena czynnościowa układu autonomicznego u osób poddanych oddziaływaniu temperatur kriogenicznych". Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymał w 2015 r., na podstawie osiągnięcia, pt. "Czynność autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych". Od roku 2006 pracuje w CM UMK, od 2010 w Katedrze Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego CM UMK. Prof. Paweł Zalewski jest pierwszym absolwentem Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK, który uzyskał tytuł profesora. Tematyka prac badawczych, których jest inicjatorem i współautorem, jest odzwierciedleniem ewolucji drogi zawodowej: od fizjoterapii i medycyny fizykalnej do fizjologii stosowanej i klinicznej. Obecnie dominującym nurtem są badania w zakresie etiopatogenezy i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia ME/CFS (liczne publikacje w tym zakresie). W latach 2011-2019, w ramach współpracy z ośrodkami badawczymi w Newcastle University oraz Oxford University, wielokrotnie przebywał na różnego rodzaju stażach i spotkaniach konsultacyjnych celem pogłębienia umiejętności badawczych i opracowywania publikacji naukowych. Doświadczenie badawcze zdobywał, m.in. w trakcie staży szkoleniowych w Wielkiej Brytanii (Newcastle University). Prof. Zalewski jest także laureatem grantów międzynarodowych, m.in. "Ion channel dysfunction in the pathophysiology of Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome: diagnostic biomarkers, therapeutic targets and treatments" (The National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University) czy Fellowship Award (Newcastle University), grantu na potrzeby realizacji badań w zakresie niefarmakologicznych metod terapii ME/CFS oraz The ME Association Research Grant, "Investigating factors present in plasma that modulate mitochondrial function in patients" with ME/CFS (Oxford University). Aktywnie działa jako przedstawiciel Polski w European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (CA:15111 EUROMENE, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technologicznych).

Prof. dr hab. Paweł Zalewski
Fot. Nadesłane

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (ur. 1971). Jego zainteresowania koncentrują się wokół ewolucyjnego powstania i kształtowania się języka. Tym zagadnieniom poświęcone były dwie monografie naukowe – napisana wspólnie z drem hab. Sławomirem Wacewiczem, prof. UMK "Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych" (2015) i "Language origins: from mythology to science" (2018), oraz liczne artykuły naukowe, które ukazały się między innymi na łamach "Gesture", "Interaction Studies", "Language Sciences", "Language & Communication", "Journal of Language Evolution", "Biolinguistics" czy "Linguistics and Philosophy". Prof. Żywiczyński jest współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK, które weszło w skład Centrum Doskonałości IMSErt (Interacting Minds, Societies, Environments) działającego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Od 2013 roku jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, a od 2016 roku członkiem dożywotnim (Life Peer) prestiżowego Galton Institute. Dodatkowo prof. Żywiczyński jest członkiem stałego komitetu organizacyjnego kongresu EVOLANG (współorganizował jej 13. edycję w 2018 roku) oraz współinicjatorem i członkiem stałego komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji PROTOLANG. Kierował projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Odbył liczne staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi na Uniwersytecie w Lund (2019-2020) w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry Filologii Angielskiej, członka Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich oraz członka Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Językoznawstwa UMK i kierownika Katedry Językoznawstwa Eksperymentalnego. Pracuje w zespole wdrażającym strategię uczelni badawczej.

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński
Fot. Andrzej Romański

 

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Stypendia za wysoko punktowane publikacje

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych


Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

Nowi profesorowie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.