Na zdj. (górny rząd od lewej): prof. Grzegorz Radomski, prof. Andrzej Rozkosz, (dolny rząd od lewej): prof. Krzysztof Roszkowski, prof. Marzena Lewandowska, prof. Henryk Witmanowski Na zdj. (górny rząd od lewej): prof. Grzegorz Radomski, prof. Andrzej Rozkosz, (dolny rząd od lewej): prof. Krzysztof Roszkowski, prof. Marzena Lewandowska, prof. Henryk Witmanowski Nauki przyrodnicze

Nominacje profesorskie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Pięcioro kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

W gronie nowo nominowanych profesorów z UMK znaleźli się: prof. dr hab. Marzena Lewandowska z Wydziału Lekarskiego CM, prof. dr hab. Grzegorz Radomski z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM, prof. dr hab. Andrzej Rozkosz z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz prof. dr hab. Henryk Witmanowski z Wydziału Lekarskiego CM,

Postanowienie Prezydenta RP nr 115.1.2021 w sprawie nadania tytułu profesora

Prof. dr hab. n. med. Marzena Anna Lewandowska jako stypendystka (okres 36 miesięcy) międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB), założonego przez ONZ, w 2006 r. ukończyła studia doktoranckie w zakresie Patologii Molekularnej i Genetyki Molekularnej Człowieka we Włoszech i z afiliacją w Department of Life Sciences, The Open University w Wielkiej Brytanii. Temat jej rozprawy: "Functional Studies on the Intronic Splicing Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene", promotor – prof. Francisco Baralle. Studia doktoranckie, egzamin oraz praca zawodowa - w języku angielskim. W 2011 roku odbyła się nostryfikacja brytyjskiego doktoratu w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (równoważność dyplomu z 2006 r. z polskim dyplomem doktora nauk medycznych); a w 2014 r. na Uniwersytecie Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie: medycyna, dyscyplina biologia medyczna na podstawie osiągnięcia "Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe". W 2019 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Collegium Medicum UMK. Po doktoracie kontynuowała pracę naukową w zagranicznych instytutach naukowych (łącznie 48 miesięcy stażu podoktorskiego). Podczas pracy zawodowej w Lurie Children's Research Center i Northwestern University Feinberg School of Medicie w Chicago dodatkowo ukończyła podyplomowe studia menadżerskie, otrzymując tytuł Master of Business Administration (MBA) na uczelni National Louis University – Chicago. Najdłuższy stażu podoktorski (2007-2009) odbyła w Katedrze Genetyki Molekularnej Człowieka kierowanej przez prof. Ann Harris w Lurie Children's Research Center Chicago, USA. W tym czasie brała udział w różnych projektach badawczych, głównie związanych z poznaniem mechanizmów regulujących ekspresję genu CFTR oraz funkcję Kolagenu XV. Podjęcie się tych projektów znacząco wzbogaciło jej warsztat naukowy, zwłaszcza o metody związane ze zmienną konformacją chromatyny, opracowane na Uniwersytecie Harvard przez Joe Dekkera. To właśnie tę pionierską metodologię w późniejszych latach wdrożyła w swoim zespole w Polsce. Staż podoktorski związany z onkologią prof. Marzena Lewandowska odbyła na Wydziale Biologii Molekularnej i Komórki na Northwestern University Feinberg School of Medicine, (Chicago, IL, USA) w zespole prof. Sui Huang. Brała udział w projektach badawczych związanych z testowaniem potencjalnych chemioterapeutyków czy interakcją białek i RNA z chromatyną (DamID, ChIP-Seq) w komórkach nowotworowych. Wyniki tej pracy były prezentowane zarówno podczas prestiżowych konferencji (Cold Spring Harbour), jak i weszły w skład publikacji w "Science Translational Medicine" w 2018 r. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych objęła stanowisko najpierw kierownika Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, a następnie kierownika Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. W tym samym czasie rozpoczęła prace z Katedrą Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK. Jej najważniejsze osiągniecia naukowe to: charakterystyka mutacji splicingowych (przeprowadzanie badań funkcjonalnych); wykrywanie i charakterystyka zmian somatycznych w tkance nowotworowej i/lub krwi obwodowej; charakterystyka epigenetycznych czynników prognostycznych i predykcyjnych możliwych do zastosowania w onkologii związanych z nieprawidłową metylacją, modyfikacją histonów, mutacjami lub zmienną ekspresją genów wpływających na kompleks przebudowy chromatyny, przestrzenną organizacja chromatyny, zmienną ekspresją miRNA i zmienną liczbą kopii miRNA; zidentyfikowanie zmiennej konformacji chromatyny jako mechanizmu regulującego ekspresję genu PTB3(ROD1), którego produkt wchodzi w skład struktury PNC. Główne osiągnięcia organizacyjne i działalność w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym są związane z Innowacyjnym Forum Medycznym w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (kierowniczy udział przy tworzeniu projektu, nadzór podczas budowy i wyposażania Innowacyjnego Forum Medycznego oraz stworzenie i kierowanie nowo powstałym diagnostycznym laboratorium genetycznym dla pacjentów onkologicznych). Stworzone i kierowane przez prof. Marzenę Lewandowską laboratorium genetyczne jest certyfikowane zarówno przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, jak i międzynarodowe gremia podczas oceny jakości badań genetycznych w guzach litych technikami molekularnymi, techniką FISH oraz innowacyjnym sekwencjonowaniem nowej generacji. Prof. Marzena Lewandowska była wielokrotnie nagradzana (przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa czy Prezydenta Miasta); za najważniejsze uznaje: wyróżnienie za zasługi dla poprawy dostępności oraz rozwoju i poprawy metod leczenia pacjentów (nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chorób) oraz dwukrotne wyróżnienie Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw w 2019 za wdrożenie badań diagnostycznych mutacji w genach BRCA1/2 w tkance nowotworowej piersi i/lub jajnika z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS), a w 2020 roku za opracowanie i wdrożenie analiz krążącego DNA nowotworowego u chorych na raka płuca.

Prof. dr hab. Grzegorz Radomski (ur. w 1963 r. w Sierpcu) studia wyższe odbył w latach 1982-1987 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1987 r. uzyskał tytuł magistra historii. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nadała mu 14 września 1999 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926". Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. Witold Wojdyło. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w 2010 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: "Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939". Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną myśl polityczną, problematykę samorządu terytorialnego oraz najnowszą historię Polski. Jest autorem ponad 130 publikacji, w tym kilku monografii, między innymi "Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku" (Toruń 2017). Ostatnio opublikował "Meandry polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku. Wybrane aspekty" (współautor prof. W. Wojdyło), "Ugrupowania postsolidarnościowe w systemie partyjnym Trzeciej Rzeczypospolitej" (współredaktor). Był pomysłodawcą serii wydawniczej "Antologia polskiej myśli politycznej", której ukazało się łącznie 5 tomów. Prof. dr hab. Grzegorz radomski jest członkiem redakcji wielu czasopism naukowych, np. "Polish Biographical Studies", "Historia i Polityka" oraz współredaktorem serii wydawniczej na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpracuje z uniwersytetami w Europie Środowo-Wschodniej oraz z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie. Pozyskał liczne granty naukowe. Jest recenzentem Narodowego Centrum Nauki. Należy do licznych towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Naukowego Płockiego. W 1987 roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1 października 2000 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej Katedry Politologii UMK w Toruniu. Od 2018 kierownik Katedry Myśli Politycznej. Promotor trzech prac doktorskich. Uzyskał liczne nagrody i odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi oraz indywidualną nagrodę Rektora UMK.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: "Analiza produktów reperacji tlenowych uszkodzeń DNA w moczu pacjentów chorych na nowotwory poddanych radioterapii". Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r. za osiągnięcie pt.: "Możliwości zastosowania w praktyce klinicznej markerów oksydacyjnych uszkodzeń DNA". Od roku 2015 pracuje w Collegium Medicum UMK. Jest autorem 76 publikacji naukowych o łącznym Impact Factorze 128. Od 2014 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Journal of Hematology and Oncology Research", a także członkiem rady naukowej 10 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Recenzent ponad stu publikacji naukowych w czasopismach z IF. Recenzent merytoryczny kilkunastu wniosków grantowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu LIDER). Członek zespołu eksperckiego do zadań związanych z realizacją zleceń Ministra Zdrowia. Ekspert w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Krzysztofa Roszkowskiego koncentrują się wokół poszukiwania molekularnych markerów skuteczności leczenia onkologicznego. Aktualnie prowadzi projekty badawcze w międzynarodowych zespołach badawczych z Department of Translational Hematology and Oncology Research, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, USA, Departments of Dermatology and Pathology, University of Alabama at Birmingham, USA oraz Department of Chemical Engineering (DEQ), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego z zakresie radioterapii onkologicznej. Jest kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kierownikiem Katedry Onkologii Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. Andrzej Rozkosz urodził się w 1959 r. w Katowicach. W 1984 roku, po ukończeniu studiów matematycznych na Uniwersytecie Warszawskim, podjął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jego specjalnością naukową jest analiza stochastyczna oraz jej zastosowania do równań różniczkowych cząstkowych i matematyki finansowej. Na UMK pełnił liczne funkcje organizacyjne, m.in. prodziekana (w latach 2003-2008) oraz dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki (w latach 2009-2012). Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej oraz członkiem Rady Uniwersytetu.

Prof. dr. hab. n. med. Henryk Witmanowski od października 2011 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Collegium Medicum UMK oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy. Jest autorem 227 publikacji naukowych łącznie, w tym 89 recenzowanych publikacji punktowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego (36 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień: morfologii i zastosowania komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej oraz zabiegów rekonstrukcyjnych po wycięciu guzów nowotworowych twarzoczaszki. W latach 1987-1988 odbył staż naukowy w ramach stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej, Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy; w latach 1989-1992 - staż kliniczno-naukowy w Sapporo Hokuyu Bioin (Artificial Organ and Transplantation Hospital) w Japonii, w latach 1992-1993 - staż w prywatnym Centrum Dializy (Rolf Bambauer) w Homburgu/Saar w Niemczech, a w roku 2010 krótki staż w zakresie rekonstrukcji piersi w Bad Saarow, Niemcy. W roku 2011 przebywał na szkoleniu dotyczącym wykorzystania Integry w zabiegach rekonstrukcyjnych (prof. Casoli, Centre Hospitalo Universitaire de Bordeaux, Francja), a w roku 2016 na szkoleniu dotyczącym zastosowania klejów tkankowych w zabiegach abdominoplastyki (prof. Giorgio de Santis, University of Modena and Reggio Emilia, Włochy). Jest promotorem 4 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 12 prac doktorskich, uczestniczył w 4 postępowaniach habilitacyjnych oraz 60 przewodach doktorskich. Był i jest kierownikiem 6 specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej. Jest członkiem rad naukowych czasopisma z listy Journal Citation Reports ("Postępy Dermatologii i Alergologii") oraz - w przeszłości - czasopisma "Annals of Agricultural and Environmental Medicine". Jest także recenzentem 4 czasopism z listy Journal Citation Reports. W latach 2011-2013 był redaktorem naukowym czasopisma "Forum Stomatologii Praktycznej". W 2019 roku został powołany w skład zespołu ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie chirurgii plastycznej. W latach 2010-2018 był członkiem Komisji Akredytacyjnej ds. specjalizacji w zakresie chirurgii plastycznej oraz w latach 2012-2019 roku członkiem Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. chirurgii estetycznej. Za prowadzoną działalność naukową i dydaktyczną uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia: indywidualną nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 1999/2000, zespołową nagrodę naukową Rektora w roku akademickim 2000/2001, indywidualną dydaktyczną nagrodę Rektora w roku akademickim 2001/2002, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora w roku akademickim 2002/2003, indywidualną nagrodę dydaktyczną PWSZ   w roku akademickim 2011, zespołową nagrodę dydaktyczną Rektora drugiego stopnia w roku 2019/2020. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej i plastycznej. W praktyce lekarskiej zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną i estetyczną. Prof. dr hab. Henryk Witmanowski jest kierownikiem naukowym cyklu kursów do specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej – 6 tematów (w roku 2020: chirurgia piersi oraz plastyka korekcyjna powiek górnych, pozostałe kursy w 2021 i 2022 r.). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego). Jest współautorem podręcznika dla studentów pt. "Medycyna estetyczna" wydanego przez PZWL w roku 2017 oraz redaktorem naukowym podręcznika dla studentów i lekarzy rezydentów pt. "Chirurgia plastyczna", wydanego przez PZWL w roku 2019. Podręcznik służy studentom wydziału lekarskiego i farmacji w realizacji programu nauczania chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii, laryngologii, dermatologii, onkologii i okulistyki. Jest źródłem aktualnej wiedzy na temat podstaw chirurgii plastycznej i pierwszym takim podręcznikiem w języku polskim. Autorami są wyłącznie osoby ściśle związane z Katedrą Chirurgii Plastycznej (pracownicy, studenci i stażyści) z Bydgoskiego środowiska medycznego. Podręcznik zebrał dobre recenzje i jest zalecany we wszystkich Uniwersytetach Medycznych i Akademiach Wychowania Fizycznego w kraju.  

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Sześciu nowych Profesorów

Nominacje profesorskie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.