Grafika przedstawiająca włączoną żarówkę na niebieskim tle, w środku znajduje się małe serce w kolorach niebieskim i żółtym jak flaga Ukrainy. Po lewej stronie znajduje się logo organizacji YUFE Życie kampusu

YUFE z Ukrainą

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W imieniu konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE), nasza Rada Strategiczna wyraża absolutne potępienie dla inwazji przeprowadzonej przez rosyjski rząd i deklaruje solidarność ze wszystkimi obywatelami Ukrainy.  

W ostatnich latach Ukraina przyjęła europejski system wartości i podejmowała kroki w kierunku dalszej współpracy i integracji z instytucjami europejskimi. To właśnie te suwerenne wybory doprowadziły do niemożliwej do usprawiedliwienia inwazji na Ukrainę, przeprowadzonej przez rosyjski rząd.  

Dążąc do przywrócenia sowieckiego obszaru wpływów na naszym kontynencie, rząd rosyjski boi się każdego demokratycznego kraju, którego obywatele chcieliby być wolni i żyć według własnych przekonań. Dzisiaj naród ukraiński broni nie tylko własnej suwerenności, ale również wartości każdego obywatela Europy oraz akademickich wartości, takich jak prawda, sprawiedliwość, szacunek i odpowiedzialność. To okrucieństwo i niesprawiedliwość, że ci którzy jedynie aspirują do bycia częścią europejskiej rodziny, umierają za tę sprawę w rezultacie agresji rosyjskiego rządu.    

Najazd na Ukrainę prowadzi również do zniszczenia naukowych i kulturowych osiągnięć tego kraju, a studenci i akademicy zamiast poszerzać wiedzę o świecie, chwytają za broń, aby się bronić. Charków, miasto w którym znajduje się ponad 20 uniwersytetów – jak wiele innych miast Ukrainy – stał się straszliwą ofiarą tych szokujących okoliczności.  

Stoimy solidarnie z każdym, kto jednoznacznie potępia wojnę w Ukrainie, włączając w to przedstawicieli rosyjskich i białoruskich środowisk akademickich i naukowych.    

Wzywamy organizacje międzynarodowe i rządy do kontynuowania zdecydowanych działań na rzecz powstrzymania inwazji, a instytucje akademickie i wszystkich ich członków do podjęcia wszelkich możliwych działań w kierunku powstrzymania tragedii humanitarnej.  

Członkowie YUFE podejmują indywidualne kroki, aby pomóc każdemu członkowi naszej społeczności dotkniętemu tą sytuacją, chcemy walczyć razem na rzecz naszej wspólnej europejskiej przyszłości.     

Rada Strategiczna YUFE

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


Підтримка YUFE для України

Від імені консорціуму Young Universities for the Future of Europe (Молоді університети за майбутнє Європи) наша Стратегічна рада висловлює абсолютне засудження за вторгнення російського уряду та заявляє про свою солідарність з усіма громадянами України.

За останні роки Україна прийняла європейську систему цінностей і зробила кроки до подальшої співпраці та інтеграції з європейськими інституціями. Саме цей суверенний вибір призвів до російського вторгнення в Україну, якому немає виправданння.

Прагнучи відновити радянську сферу впливу на нашому континенті, російська влада боїться будь-якої демократичної країни, громадяни якої хотіли б бути вільними і жити за своїми переконаннями. Сьогодні український народ захищає не лише власний суверенітет, а й ідеали кожного європейського громадянина та академічні цінності, такі як: правда, справедливість, повага та відповідальність. Жорстоко і несправедливо, що ті, хто просто прагне бути частиною європейської родини, гинуть за цю справу у результаті агресії російського уряду.

Вторгнення в Україну також знищує наукові досягнення та культурні надбання цієї країни, а студенти та науковці замість того, щоб розширювати свої знання про світ, беруться за зброю у захисті своєї батьківщини. Харків, місто з понад 20-ма університетами, – як і багато інших міст України – став страшною жертвою цих шокуючих подій.

Ми солідарні з усіма, хто однозначно засуджує війну в Україні, включно із представниками російського та білоруського академічного середовища та наукових кіл.

Ми закликаємо міжнародні організації та уряди продовжувати рішучі дії для стримування вторгнення, а також закликаємо наукові установи та усіх їхніх членів вжити усіх можливих дій та заходів для стримування гуманітарної трагедії.

Члени YUFE здійснюють індивідуальні кроки, щоб допомогти кожному члену нашої спільноти, який постраждав від цієї ситуації, ми хочемо разом боротися за наше спільне європейське майбутнє.

Стратегічна рада YUFE

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


От имени консорциума «Молодые университеты для будущего Европы» (YUFE) наш Стратегический совет выражает абсолютное осуждение вторжения, проведённого российский правительством, и заявляет о своей солидарности со всеми гражданами Украины.

В последние годы Украина приняла европейскую систему ценностей и сделала шаги к дальнейшему сотрудничеству и интеграции с европейскими институтами. Именно эти суверенные выборы привели к неоправданному вторжению в Украину, организованному российским правительством.

Стремясь восстановить советскую сферу влияния на нашем континенте, правительство России боится любой демократической страны, граждане которой хотели бы быть свободными и жить по своим убеждениям. Сегодня украинский народ защищает не только собственный суверенитет, но и ценности каждого европейского гражданина, а также академические ценности, такие как правда, справедливость, уважение и ответственность. Жестоко и несправедливо, что те, кто просто стремится стать частью европейской семьи, гибнут за это дело в результате агрессии российского правительства.

Вторжение в Украину также уничтожает научные и культурные достижения этой страны, а студенты и академики вместо того, чтобы расширять свои знания о мире, берутся за оружие, чтобы защитить себя. Харьков, город в котором находится более чем 20 университетов, как и многие другие города Украины, стал страшной жертвой этих шокирующих обстоятельств.

Мы солидарны со всеми, кто однозначно осуждает войну в Украине, в том числе с представителями российских и белорусских академических и научных кругов.

Мы призываем международные организации и правительства продолжать решительные действия по сдерживанию вторжения, а академические институты и всех их членов - принять все возможные меры для сдерживания гуманитарной катастрофы.

Члены YUFE предпринимают индивидуальные меры, чтобы помочь каждому члену нашего сообщества, пострадавшему от этой ситуации, мы хотим вместе бороться за наше общее европейское будущее.

Стратегический совет YUFE

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Wszystkie ręce na pokład

Pomoc dla Ukrainy


UMK solidarnie z Ukrainą

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.