Znak nawigacyjny w miasteczku akademickim Życie kampusu

Zarządzenie Rektora - funkcjonowanie Uniwersytetu

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania UMK w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1
Kształcenie

§ 1

 1. W zajęciach na terenie Uniwersytetu mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, bary, toalety), jak i w salach dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia doktorantom, studentom i innym uczestnikom procesu kształcenia uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych. Nieobecność na zajęciach z tego powodu traktuje się jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

§ 2

 1. W harmonogramie zajęć zapewnia się co najmniej 15-minutowe przerwy pomiędzy zajęciami danej grupy.
 2. W czasie zajęć trwających 90 minut bez przerwy prowadzący ustala jedną trwającą 10 minut przerwę wliczaną do czasu zajęć.

§ 3

Zajęcia kliniczne oraz inne zajęcia odbywające się̨ na terenie szpitali są̨ prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego ustalonych przez dyrektora szpitala w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału.

 

Rozdział 2
Pracownicy Uniwersytetu

§ 4

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z epidemii COVID-19, odpowiednio:
  1) kanclerz lub zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum – w przypadku pracowników administracji i obsługi,
  2) dziekan lub kierownik uniwersyteckiej jednostki organizacyjnej – w przypadku nauczycieli akademickich, pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, informatyków, archiwistów, analityków danych oraz bibliotekarzy - może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.
 2. Polecenie pracy zdalnej, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego albo pracownika zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego. Do wniosku dołącza się zakres obowiązków, które mają być wykonywane w ramach pracy zdalnej i czas ich wykonywania oraz informację dotyczącą formy kontaktu z pracownikiem.
 3. Polecenie pracy zdalnej wraz z wnioskiem, zakresem obowiązków i informacją, o których mowa w ust. 2, przekazuje się odpowiednio do Działu Spraw Pracowniczych lub do Działu Spraw Pracowniczych CM.
 4. W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany do nadzorowania wykonywania ustalonego zakresu obowiązków oraz czasu pracy.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników do zakrywania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz ten nie obowiązuje, gdy w pomieszczeniu przebywa jedna osoba, albo więcej niż jedna osoba, dla których to pomieszczenie jest stałym miejscem wykonywania pracy i nie przebywają w nim czasowo inne osoby.

§ 6

W sytuacji wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, okoliczność ta może usprawiedliwiać nieobecność w pracy pracownika w okresie wskazanym w odrębnych przepisach. W tym przypadku pracownik zobowiązany jest przesłać skan stosownego oświadczenia (formularze dostępne na stronie Działu Płac i Działu Płac CM) drogą mailową na adres: dplace@umk.pl w części toruńskiej lub na adres: place@cm.umk.pl w części bydgoskiej.

 

Rozdział 3
Budynki Uniwersytetu

§ 7

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników właściwych komórek administracji do:

 1. wywieszenia przy wejściu do budynku informacji w języku polskim i angielskim dotyczącej objawów zarażenia COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, zawierającej nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, numery telefonów do służb medycznych oraz zawierającej numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590);
 2. umieszczenia przy wejściu do budynku, płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenie informacji w języku polskim i angielskim o obowiązku korzystania z niego przez wszystkie osoby wchodzące do budynku;
 3. wyznaczenia i przygotowania (wyposażonego w szczególności w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący oraz termometr bezdotykowy) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
 4. wywieszenia w toaletach instrukcji dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk;
 5. zapewnienia dezynfekcji toalet kilka razy w ciągu dnia oraz kontroli czystości i zaopatrzenia w niezbędne środki (mydło, ręczniki jednorazowe);
 6. zapewnienia regularnej codziennej dezynfekcji lub czyszczenia mebli (krzeseł i innych powierzchni dotykowych) oraz sprzętu, urządzeń i materiałów wykorzystywanych podczas przeprowadzania zajęć praktycznych;
 7. zapewnienia pracownikom obsługi sprzętu, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej (maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych), a także specjalnych pojemników na zużyte środki ochrony indywidualnej;
 8. monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych, a w szczególności poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów, które muszą być dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 8

Nauczycielom akademickim, studentom, doktorantom i innym uczestnikom procesu kształcenia na Uniwersytecie, a także pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zaleca się wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się.

§ 9

 1. Pracownicy, doktoranci, studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą zgłaszać na adres koronawirus@umk.pl informacje i pytania dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 2. Wszelkich informacji podmiotom zewnętrznym na temat funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem udziela wyłącznie Zespół Prasowy UMK.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu rozstrzygnięcia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu podejmuje rektor.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

 

R E K T O R
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Pełna treść zarządzenia

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Strategia UMK: zaangażowanie w relacje

Artykuł zawiera film

W sieci studenckich poradni


UMK solidarnie z Ukrainą

W obronie manuskryptu


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.