Campus life

Emergency management rules

— Editors
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

All matters directly related to the war in Ukraine, as well as all actions taken at our university in connection with the war, are monitored and coordinated by the Crisis Management Team headed by Vice-Chancellor Professor Wojciech Wysota.

The team's composition was expanded to include Chancellor Izabela Kurjata, who will serve as the university's coordinator, and Magdalena Janowska, head of the Promotion and Information Department's Editorial Section, who will be responsible for internal communications.

Emergency coordinators are appointed at Faculties, as well as in the University Library, the University Sports Center, and the "Od Nowa" Academic Center for Culture and the Arts, who will be in constant contact with members of the Emergency Management Team.

Please report all grass-roots initiatives to the coordinators and inform them immediately about the activities undertaken so far. Of course, this applies only to activities that you undertake as a member of the academic community, in particular those requiring the use of university resources.

The crisis team is in direct contact with the provincial crisis headquarters, the city and with non-governmental organizations working on behalf of Ukrainian citizens.

We will keep you informed about the situation, ongoing activities, and opportunities for you to get involved on the NCU website.

We wish to remind that the e-mail address ukraina@umk.pl, is active and questions and proposals related to actions undertaken by our University in relation to the war can be sent there. We are also informing that by the initiative of Anti-crisis Team of the Conference of Rectors of Polish Academic Schools a website https://krasp-ukraina.pl, has been established, where one can find information about the actions undertaken by the academic community for ongoing support for Ukrainian citizens and their functioning in our country in the near future. Also, the National Agency for Academic Exchange has launched a website dedicated to Ukrainian citizens; https://nawa.gov.pl/ukraina (currently available only in Ukrainian).    

Rector and Chancellor authorities of NCU

Reliable and up-to-date information concerning Poland-wide collections can be found at  https://pomagamukrainie.gov.pl/ which is responsible for national coordination of humanitarian aid. Willingness to provide financial, psychological, legal or other support to Ukrainians in need can be declared via the website. The website is also addressed at persons looking for aid, both those in still in Ukraine and those who have already reached Poland.


Усі питання, що безпосередньо стосуються війни в Україні, а також усі заходи, що проводяться в нашому університеті у зв'язку з війною, контролюються та координуються комітетом кризового управління на чолі із проректором професором Войцехом Висотою (Wojciech Wysota). До комітету також увійшли канцлер Ізабела Курйата (Izabelę Kurjatę), яка виконуватиме функцію університетського координатора, та Магдалена Яновська (Magdalena Janowska) - голова Редакційної секції Департаменту промоції та інформації, яка відповідатиме за внутрішню комунікацію.

На усіх факультетах, а також в Університецькій бібліотеці, Університетському спортивному центрі та Академічному центрі культури та мистецтва «Od Nowa» призначаються кризові координатори, які будуть у постійному контакті із членами групи кризисного управління.

Просимо повідомляти координаторів про будь-які низові ініціативи, а також просимо негайно інформувати їх про здійснену діяльність. Це, звичайно, стосується лише діяльності, яка проводиться вами як членами академічної спільноти, зокрема, ті дії, що пов'язані із використанням ресурсів університету.

Кризова група залишається у безпосередньому контакті із кризовим штабом воєводства, міста та громадськими організаціями, які працюють для надання допомоги громадянам України.

На постійній основі будемо інформувати вас про ситуацію, проведені заходи та можливості вашого долучення до цих заходів на сайті Університету Миколи Коперника.

Нагадуємо про функціонування адреси ukraina@umk.pl, на яку можна надсилати запитання та пропозиції щодо дій нашого університету у зв'язку з війною. Також повідомляємо, що з ініціативи Антикризової групи Конференції ректорів академічних шкіл Польщі запрацював веб-сайт https://krasp-ukraina.pl, де ви знайдете інформацію про заходи здійснений польською академічною спільнотою для постійної підтримки громадян України та їхнього функціонування у нашій державі у найближчому майбутньому. Державне агентство академічних обмінів також запустило веб-сайт, присвячений громадянам України: https://nawa.gov.pl/ukraina (на даний момент лише українською).

Ректорське та канцлерівське керівництво університету

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Все вопросы, непосредственно касающиеся войны в Украине, а также все мероприятия, проводимые в нашем университете в связи с войной, контролируются и координируются коллективом кризисного управления во главе с проректором проф. Войцехом Высотой. В состав группы также вошли канцлер Изабела Курята, которая будет выступать в качестве университетского координатора и Магдалена Яновска, глава Редакционной коллегии Отдела рекламы и информации, которая будет отвечать за внутреннюю коммуникацию.

На факультетах, а также в Университетской библиотеке, Университетском спортивном центре и Академическом центре культуры и искусства «Од Нова» назначены кризисные координаторы, которые будут находиться в постоянном контакте с членами коллектива кризисного управления.

Просим сообщать координаторам о ваших любых инициативах, также просим вас немедленно информировать их о уже предпринятых действиях. Это относится, конечно, только к деятельности, которую предпринимаете вы как член академического сообщества, в частности к той деятельности, которая связана с использованием университетских ресурсов.

Кризисный коллектив находится в прямом контакте с воеводской командой кризисного управления, городом и неправительственными организациями, действующими на благо граждан Украины.

Мы будем оперативно информировать вас о ситуации, проводимых мероприятиях и возможностях вашего участия в этих мероприятиях на сайте Университета Николая Коперника.

Напоминаем вам о функционировании адреса ukraina@umk.pl, на который вы можете присылать вопросы и предложения относительно действий, предпринимаемых нашим университетом в связи с войной. Также хотим сообщить вам, что по инициативе Антикризисного коллектива Конференции ректоров академических школ Польши запущен сайт https://krasp-ukraina.pl, где вы найдёте информацию о деятельности польского академического сообщества для постоянной поддержки граждан Украины и их функционирования в нашей стране в ближайшем будущем. Национальное агентство академических обменов также запустило веб-сайт, посвящённый гражданам Украины; https://nawa.gov.pl/ukraina (на данный момент только на украинском языке).

Руководство Университета Николая Коперника

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Rules od sharing information
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Suspension of cooperation with Russia and Belarus

All hands on board


YUFE support for Ukraine

Help for Ukraine


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.