Grafika przedstawiająca dwie osoby: mężczyznę trzymającego broszurę oraz kobietę wskazującą coś w tej broszurze. Osoby dyskutują, wokół nich "dymki" symbolizujące rozmowę, niektóre w kolorach niebieskim i żółtym nawiązujące do flagi Ukrainy. Życie kampusu

Zasady zarządzania kryzysowego

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Wszystkie sprawy dotyczące bezpośrednio wojny na Ukrainie, a także wszystkie działania podejmowane na naszej uczelni w związku z wojną monitoruje i koordynuje zespół ds. zarządzania kryzysowego kierowany przez prorektora prof. Wojciecha Wysotę.

Skład zespołu rozszerzono o kanclerz Izabelę Kurjatę, która będzie pełnić funkcję koordynatora uczelnianego, oraz o Magdalenę Janowską, kierowniczkę Sekcji Redakcyjnej DPiI, która będzie odpowiadać za komunikację wewnętrzną.

Na Wydziałach, a także w Bibliotece Uniwersyteckiej, Uniwersyteckim Centrum Sportowym i Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" powołuje się koordynatorów działań kryzysowych, którzy będą pozostawać w stałym kontakcie z członkami zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

Wszelkie oddolne inicjatywy prosimy zgłaszać do koordynatorów; prosimy także o niezwłoczne poinformowanie ich o dotychczas podjętych działaniach. Dotyczy to rzecz jasna wyłącznie takich działań, które Państwo podejmują jako członkowie wspólnoty akademickiej, w szczególności wymagające wykorzystania zasobów uczelni.

Zespół kryzysowy pozostaje w bezpośrednim kontakcie z wojewódzkim sztabem kryzysowym, miastem i z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obywateli Ukrainy.

O sytuacji, realizowanych działaniach, możliwościach włączenia się Państwa w te działania będziemy na bieżąco informować na stronie UMK.

Przypominamy o funkcjonowaniu adresu ukraina@umk.pl, na który mogą Państwo przesyłać pytania i propozycje dotyczące działań podejmowanych przez naszą uczelnię w związku z wojną. Informujemy także, że z inicjatywy Zespołu Antykryzysowego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uruchomiona została strona https://krasp-ukraina.pl, na której znajdą Państwo informacje o działaniach podejmowanych przez polskie środowisko akademickie na rzecz bieżącego wsparcia obywateli ukraińskich oraz ich funkcjonowania w naszym kraju w najbliższej przyszłości (strona dostępna w tej chwili w języku polskim i ukraińskim). Również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła stronę dedykowaną obywatelom Ukrainy: https://nawa.gov.pl/ukraina (w tej chwili tylko w języku ukraińskim).

Władze rektorskie i kanclerskie UMK

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


Усі питання, що безпосередньо стосуються війни в Україні, а також усі заходи, що проводяться в нашому університеті у зв'язку з війною, контролюються та координуються комітетом кризового управління на чолі із проректором професором Войцехом Висотою (Wojciech Wysota). До комітету також увійшли канцлер Ізабела Курйата (Izabelę Kurjatę), яка виконуватиме функцію університетського координатора, та Магдалена Яновська (Magdalena Janowska) - голова Редакційної секції Департаменту промоції та інформації, яка відповідатиме за внутрішню комунікацію.

На усіх факультетах, а також в Університецькій бібліотеці, Університетському спортивному центрі та Академічному центрі культури та мистецтва «Od Nowa» призначаються кризові координатори, які будуть у постійному контакті із членами групи кризисного управління.

Просимо повідомляти координаторів про будь-які низові ініціативи, а також просимо негайно інформувати їх про здійснену діяльність. Це, звичайно, стосується лише діяльності, яка проводиться вами як членами академічної спільноти, зокрема, ті дії, що пов'язані із використанням ресурсів університету.

Кризова група залишається у безпосередньому контакті із кризовим штабом воєводства, міста та громадськими організаціями, які працюють для надання допомоги громадянам України.

На постійній основі будемо інформувати вас про ситуацію, проведені заходи та можливості вашого долучення до цих заходів на сайті Університету Миколи Коперника.

Нагадуємо про функціонування адреси ukraina@umk.pl, на яку можна надсилати запитання та пропозиції щодо дій нашого університету у зв'язку з війною. Також повідомляємо, що з ініціативи Антикризової групи Конференції ректорів академічних шкіл Польщі запрацював веб-сайт https://krasp-ukraina.pl, де ви знайдете інформацію про заходи здійснений польською академічною спільнотою для постійної підтримки громадян України та їхнього функціонування у нашій державі у найближчому майбутньому. Державне агентство академічних обмінів також запустило веб-сайт, присвячений громадянам України: https://nawa.gov.pl/ukraina (на даний момент лише українською).

Ректорське та канцлерівське керівництво університету

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Все вопросы, непосредственно касающиеся войны в Украине, а также все мероприятия, проводимые в нашем университете в связи с войной, контролируются и координируются коллективом кризисного управления во главе с проректором проф. Войцехом Высотой. В состав группы также вошли канцлер Изабела Курята, которая будет выступать в качестве университетского координатора и Магдалена Яновска, глава Редакционной коллегии Отдела рекламы и информации, которая будет отвечать за внутреннюю коммуникацию.

На факультетах, а также в Университетской библиотеке, Университетском спортивном центре и Академическом центре культуры и искусства «Од Нова» назначены кризисные координаторы, которые будут находиться в постоянном контакте с членами коллектива кризисного управления.

Просим сообщать координаторам о ваших любых инициативах, также просим вас немедленно информировать их о уже предпринятых действиях. Это относится, конечно, только к деятельности, которую предпринимаете вы как член академического сообщества, в частности к той деятельности, которая связана с использованием университетских ресурсов.

Кризисный коллектив находится в прямом контакте с воеводской командой кризисного управления, городом и неправительственными организациями, действующими на благо граждан Украины.

Мы будем оперативно информировать вас о ситуации, проводимых мероприятиях и возможностях вашего участия в этих мероприятиях на сайте Университета Николая Коперника.

Напоминаем вам о функционировании адреса ukraina@umk.pl, на который вы можете присылать вопросы и предложения относительно действий, предпринимаемых нашим университетом в связи с войной. Также хотим сообщить вам, что по инициативе Антикризисного коллектива Конференции ректоров академических школ Польши запущен сайт https://krasp-ukraina.pl, где вы найдёте информацию о деятельности польского академического сообщества для постоянной поддержки граждан Украины и их функционирования в нашей стране в ближайшем будущем. Национальное агентство академических обменов также запустило веб-сайт, посвящённый гражданам Украины; https://nawa.gov.pl/ukraina (на данный момент только на украинском языке).

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Zawieszenie współpracy z Rosją i Białorusią

YUFE z Ukrainą


Wszystkie ręce na pokład

UMK solidarnie z Ukrainą


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.